telefon

cennik 2013

Ogłoszenie

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Tomaszowie Lubelskim ul. Lwowska 37 A, 22-600 Tomaszów Lubelski, KRS Nr 0000127373 zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód z s. w Świdniku VI Wydz. Gospodarczy KRS, NIP 921-00-10-133 ,Regon 950177059  działając na podstawie:

– art. 24 ust.7 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2006 nr 123, poz. 858 z późniejszymi zmianami),

– uchwały Nr XXXII/337/2013 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 22 marca 2013r. w sprawie zatwierdzenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków,

ogłasza „Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków” obowiązujące od 1 maja 2013 roku do 30 kwietnia 2014 roku na terenie Miasta Tomaszów Lubelski.

 

I. Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat w zależności od taryfowych grup odbiorców usług:

1. W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę:

Grupa I – W1: Woda podziemna dla gospodarstw domowych oraz do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia lub na cele socjalno-bytowe – 2,02 zł + VAT za 1 m3  ( 2,18 zł/m3 brutto).

Grupa II – W2: Woda podziemna dla przemysłowych odbiorców usług – na potrzeby produkcji, w której woda wchodzi w skład albo bezpośredni kontakt z produktami żywnościowymi i farmaceutycznymi lub na cele konfekcjonowania – 2,09 zł + VAT za 1 m3  (2,26 zł/m3 brutto).

Grupa III – W3: Woda podziemna dla pozostałych  odbiorców – z przeznaczeniem na inne cele niż wymienione w grupie I i w grupie II – 2,13 zł + VAT za 1 m3 (2,30 zł/m3 brutto).

2. W zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków:

Grupa 1 – OŚ1: Ścieki bytowe odprowadzane z budynków mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego oraz użyteczności publicznej, powstające w wyniku ludzkiego metabolizmu lub funkcjonowania gospodarstw domowych oraz ścieki o zbliżonym składzie pochodzące z tych budynków –  4,03 zł + VAT za 1 m3 (4,35 zł/m3 brutto).

Grupa 2 – OŚ2: Pozostałe ścieki niebędące ściekami bytowymi, powstałe w związku z prowadzoną przez odbiorcę usług działalnością handlową, przemysłową, składową, transportową lub usługową, a także ścieki będącą ich mieszaniną ze ściekami bytowymi – 5,98 zł + VAT za 1 m3 (6,46 zł/m3 brutto).

3. Stawka opłaty abonamentowej

Stawka opłaty abonamentowej przy  dostawie wody i odbiorze ścieków – 6.96 zł/odbiorcę/m-c + VAT (7,52 zł/odbiorcę/m-c brutto).

Stawka opłaty abonamentowej przy  dostawie wody – 6.96 zł/odbiorcę/m-c + VAT (7,52 zł/odbiorcę/m-c brutto).

Stawka opłaty abonamentowej przy  odbiorze ścieków – 6.96 zł/odbiorcę/m-c + VAT (7,52 zł/odbiorcę/m-c brutto).

 4. Stawki opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych:

Taryfowa grupa odbiorców

Wskaźnik zanieczyszczeń

Jednostka miary

Dopuszczalne stężenie

Stawka

netto

brutto

1

2

3

4

5

6

Dostawcy wprowadzający do kanalizacji sanitarnej ścieki przemysłowe, przekraczające dopuszczalne stężenia w poszczególnych wskaźnikach zanieczyszczeń

ChZT

g O2/m3

3 000,00

0,14 zł/kg

0,15 zł/kg

BZT5

g O2/m3

1 000,00

0,40 zł/kg

 

0,43 zł/kg

 

Zawiesina ogólna

g /m3

1 000,00

0,40 zł/kg

0,43 zł/kg

 

 

Azot ogólny

 

g N/m3

196,00

 

2,11 zł/kg

 

2,28 zł/kg

Fosfor ogólny

g P/m3

12,00

34,48 zł/kg

37,24 zł/kg

 

 

Ceny i stawki opłat brutto zawierają aktualnie obowiązujący podatek od towarów i usług VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zgodnie z przepisami obowiązującymi od 01.01.2011r. stawka podatku VAT wynosi 8%.