telefon

cennik 2008

U C H W A Ł A Nr XVII/169/2008

Rady Miasta

Tomaszów Lubelski

z dnia 27 marca 2008 roku

w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r Nr 142, poz. 1591, z 2002 r Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 z 2003 r Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r Nr 17, poz. 128, Nr 146, poz. 1055, Nr 181, poz. 1337 z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) oraz art. 24 ust. 1, 3 i 10 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2006 roku Nr 123 poz.858, z 2007r. Dz.U. Nr  147. poz. 1033), na wniosek Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Tomaszowie Lubelskim – Rada Miasta uchwala, co następuje:

 § 1

Zatwierdza przedłożoną przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Tomaszowie Lubelskim taryfę opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków w Tomaszowie Lubelskim na okres od 1 maja 2008 roku do 30 kwietnia 2009 roku w wysokościach :

I. cena za dostarczoną wodę:

  • grupa I – woda dla ludności przeznaczona do spożycia na cele socjalno – bytowe: 1,64 zł +VAT za 1 m3 dostarczonej wody,
  • grupa II – woda na potrzeby produkcji, w której woda wchodzi w skład albo bezpośredni kontakt z produktami żywnościowymi i farmaceutycznymi lub na cele konfekcjonowania: 1,69 zł +VAT za 1 m3 dostarczonej wody,
  • grupa III – woda przeznaczona na inne cele niż w grupie I i grupie II: 1,73 zł + VAT za 1 m3 dostarczonej wody,

II. cena za odebrane ścieki:

  • grupa I – odprowadzane ścieki bytowe z budynków mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego oraz użyteczności publicznej, powstające w wyniku metabolizmu ludzkiego lub funkcjonowania gospodarstw domowych oraz ścieki o zbliżonym składzie pochodzące z tych budynków – 3,03 zł + VAT za 1 m3
  • grupa II – pozostałe ścieki niebędące ściekami bytowymi, powstałe w związku z prowadzoną przez odbiorcę usług działalnością handlową, przemysłową, składową, transportową lub usługową, a także ścieki będącą ich mieszaniną ze ściekami bytowymi – 4.43 zł + VAT za 1m3

III. wprowadza się stawki opłat abonamentowych :

Stawka opłaty abonamentowej Jednostka miary Stawka netto
1/stawka opłaty abonamentowej za odczyt wodomierza lub urządzenia pomiarowego Odbiorca /zł./ m-c 1,74
2/stawka opłaty abonamentowej za rozliczenia należności za pobraną wodę i odprowadzone ścieki Odbiorca /zł/ m-c 3,00
3/stawka opłaty abonamentowej za rozliczenia należności za pobraną wodę Odbiorca/ zł/ m-c 3,00
4/stawka opłaty abonamentowej za rozliczenia należności za odprowadzone ścieki Odbiorca /zł/ m-c 3,00

IV. wprowadza się stawki opłat za przekroczenia warunków wprowadzanie ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych :

Taryfa grupowa Wskaźnik zanieczyszczeń Jednostka miary Dopuszczalne stężenia wskaźników zanieczyszczeń w ściekach przemysłowych Stawka netto
1 2 3 4 5
Dostawcy wprowadzający do kanalizacji sanitarnej ścieki przemysłowe, przekraczające dopuszczalne stężenia w poszczególnych wskaźnikach zanieczyszczeń ChZT g/O2 /m3 3 000,00 0,10 zł/kg
BZT5 g/O2 /m3 1 000,00 0,29 zł/kg
Zawiesina ogólna g/m3 1 000,00 0,29 zł/kg
Azot ogólny gN/ m3 196,00 1,49 zł/kg
Fosfor ogólny g/P/ m3 12,00 24,38 zł/kg

V. Wprowadza się stawki opłat za przyłączenie do urządzeń wodno-kanalizacyjnych:

Stawka opłaty za przyłączenie Jednostka miary Stawka netto
1/stawka opłaty za przyłączenie do urzadzenia wodociągowego zł / przyłącze 240,56
2/stawka opłaty za przyłączenie do urządzenia kanalizacyjnego zł / przyłącze 123,36

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 maja 2008 roku.

Przewodniczący
Rady Miasta
mgr Marian Łysiak