telefon

cennik 2012

U C H W A Ł A Nr XXI/197/2012

Rady Miasta

Tomaszów Lubelski

z dnia 30 marca 2012 roku

 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r Nr 142, poz. 1591, z póżn. zm.) oraz art. 24 ust. 1, 3 i 10 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2006 roku Nr 123 poz.858 z późn. zm), na wniosek Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Tomaszowie Lubelskim – Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza przedłożoną przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Tomaszowie Lubelskim taryfę opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków w Tomaszowie Lubelskim na okres od 1 maja 2012 roku do 30 kwietnia 2013 roku w wysokościach :

I. Cena za dostarczoną wodę:

  • grupa I-W1 – woda podziemna dla gospodarstw domowych oraz do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczona do spożycia na cele socjalno – bytowe:                   

                 1,86 zł +VAT za 1 m3 dostarczonej wody,

  • grupa II-W2 – woda podziemna dla przemysłowych odbiorców usług – na potrzeby produkcji, w której woda wchodzi w skład albo bezpośredni kontakt z produktami żywnościowymi i farmaceutycznymi lub na cele konfekcjonowania:

                 1,93 zł +VAT za 1 m3 dostarczonej wody,

  • grupa III-W3 – woda podziemna dla pozostałych odbiorców z przeznaczeniem na inne cele niż w grupie I i grupie II:

                1,96 zł + VAT za 1 m3 dostarczonej wody,

II. Cena za odebrane ścieki:

  • grupa I OŚ1 – odprowadzane ścieki bytowe z budynków mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego oraz użyteczności publicznej, powstające w wyniku metabolizmu ludzkiego lub funkcjonowania gospodarstw domowych oraz ścieki o zbliżonym składzie pochodzące z tych budynków

                 3,51 zł + VAT za 1 m3

  • grupa II OŚ2 – pozostałe ścieki nie będące ściekami bytowymi, powstałe w związku z prowadzoną przez odbiorcę usług działalnością handlową, przemysłową, składową, transportową lub usługową, a także ścieki będącą ich mieszaniną ze ściekami bytowymi

                5.24 zł + VAT za 1m3

III. Wprowadza się stawki opłat abonamentowych:

Stawka opłaty abonamentowej Jednostka miary Stawka netto
1/stawka opłaty abonamentowej za pobraną wodę i odprowadzone ścieki Odbiorca /zł./ m-c 6,79
2/stawka opłaty abonamentowej za pobraną wodę Odbiorca /zł/ m-c 6,79
3/stawka opłaty abonamentowej za odprowadzone ścieki Odbiorca/ zł/ m-c 6,79

IV. Wprowadza się stawki opłat za przekroczenia warunków wprowadzanie ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych:

 

Taryfa grupowa Wskaźnik zanieczyszczeń Jednostka miary Dopuszczalne stężenia wskaźników zanieczyszczeń w ściekach przemysłowych Stawka netto
1 2 3 4 5
Dostawcy wprowadzający do kanalizacji sanitarnej ścieki przemysłowe, przekraczające dopuszczalne stężenia w poszczególnych wskaźnikach zanieczyszczeń ChZT g/O2 /m3 3 000,00 0,12 zł/kg 
BZT5 g/O2 /m3 1 000,00 0,35 zł/kg 
Zawiesina ogólna g/m3 1 000,00 0,35 zł/kg 
Azot ogólny gN/ m3 196,00 1,85 zł/kg 
Fosfor ogólny g/P/ m3 12,00 30,19 zł/kg
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3

 Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 maja 2012 roku.

                                                                                                                Przewodniczący
                                                                                                                Rady Miasta
mgr Mirosław Fus