telefon

[Grudzień 14, 2018] Informacja o wyborze oferty na dostawę korelatora – zintegrowanego systemu pomiarowego dla dystrybucji wody

[Grudzień 6, 2018] Drugie postępowanie na odbiór i odzysk odpadów o kodzie 19 12 12 (frakcja nadsitowa) tj. – inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów. Inne niż wymienione w 19 12 11, wytwarzane w procesie technologicznym obróbki odpadów komunalnych na terenie Bazy segregacji odpadów przy ul. Petera przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Tomaszowie Lubelskim

[Grudzień 6, 2018] Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie i dostawę tablic informacyjno-pamiątkowych, plakatów i naklejek na promocję projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” Oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

[Wrzesień 26, 2018] Odbiór i odzysk odpadów o kodzie 19 12 12 (frakcja nadsitowa) tj. inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów

[Lipiec 19, 2018] Budowa sieci wodociągowej w ul. Andersa, ul. Maziarnia i ul. Kruczej w Tomaszowie Lubelskim

[Czerwiec 28, 2018] Budowa sieci wodociągowej w ul. Andersa, ul. Maziarnia i ul. Kruczej w Tomaszowie Lubelskim

[Czerwiec 6, 2018] Budowa sieci wodociągowej  w ul. Andersa, ul. Maziarnia  i ul. Kruczej  w Tomaszowie Lubelskim

[Maj 16, 2018] Opracowanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji – pozwolenia na budowę, dla zadania pod nazwą „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Tomaszowie Lubelskim

[Marzec 27, 2018] Przetarg na rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Robotniczej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w bocznej ul. Łaszczowieckiej w Tomaszowie Lubelskim

[Marzec 26, 2018] Przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji – pozwolenia na budowę, dla zadania pod nazwą „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Tomaszowie Lubelskim”