telefon

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej świadczy w szczególności usługi w zakresie:

  • zarządzania budynkami stanowiącymi własność Miasta Tomaszów Lubelski,P2140061
  • obsługi  lokali mieszkalnych i usługowych Miasta Tomaszów Lubelski,
  • administrowania Wspólnotami Mieszkaniowymi,
  • zarządzania cmentarzem komunalnym przy ul. Zamojskiej,
  • utrzymania czystości terenów  Miasta Tomaszów Lubelski i Wspólnot Mieszkaniowych,
  • eksploatacji kotłowni gazowych Miasta Tomaszów Lubelski i Wspólnot Mieszkaniowych, produkcji i sprzedaży ciepła,
  • robót  budowlanych  i  instalacyjnych  zlecanych  przez  Miasto  Tomaszów  Lubelski i  Wspólnoty  Mieszkaniowe, związanych   z   bieżącym   utrzymaniem   budynków  i   w miarę możliwości organizacyjno – technicznych dla innych podmiotów, w tym osób fizycznych, oraz inwestycji własnych.

W  ramach  zarządzania budynkami Miasta Tomaszów Lubelski, obsługi lokali mieszkalnych i usługowych, administrowania Wspólnot Mieszkaniowych, do obowiązków zakładu należy m.in.: przygotowywanie umów najmu i innych potrzebnych dokumentów, windykacja zadłużenia, naliczanie miesięcznych opłat za lokale,  przyjmowanie i księgowanie opłat, rozliczenia z Miastem Tomaszów Lubelski i lokatorami, rozliczenia finansowe ze Wspólnotami, prowadzenie książek obiektów, prowadzenie ksiąg rachunkowych i innych czynności wynikających z obowiązujących przepisów.

W ramach zarządzania cmentarzem komunalnym zakład odpowiada miedzy innymi za bieżące utrzymanie cmentarza oraz obiektów znajdujących się na cmentarzu, prowadzenie gospodarki miejscami grzebalnymi, nadzorowanie prac firm usługowych,  nadzorowanie  pochówków,  prowadzenie dokumentacji   cmentarza, zbieranie  i  przekazywanie  obowiązujących  opłat  do  Miasta  Tomaszów Lubelski   i   innych   czynności   wynikających z obowiązujących przepisów.

Ponadto zakład świadczy usługi w zakresie robót budowlanych i instalacyjnych, zarówno te wykonywane w oparciu o zatwierdzane i przekazywane do realizacji przez Burmistrza Miasta Tomaszów Lubelski plany remontów, jak również zlecane przez inne podmioty, Wspólnoty Mieszkaniowe, osoby fizyczne.

Dokumenty dotyczące działalności Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej oraz zarządzania cmentarzem komunalnym przy ulicy Zamojskiej