telefon

Deklaracja dostępności PGKiM Sp. z o.o. Tomaszów Lubelski

Przdsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Tomaszowie Lubelskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej PGKiM Tomaszów Lubelski.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • – materiały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności
 • – w zdjęciach brak alternatywnego tekstu
 • – brak wyraźnego fokusa elementów nawigacji

Wyłączenia

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Dariusz Nizio.
 • E-mail: admin@pgkim-tomaszow.pl
 • Telefon: 609887200

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Prezes Zarządu – Dyrektor PGKiM Sp. z o.o. Tomaszów Lubelski
 • Adres: Ul. Lwowska 37 a
  22-600 Tomaszów Lubelski
 • E-mail: sekretariat@pgkim-tomaszow.pl
 • Telefon: 846642461

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba PGKiM Tomaszów Lubelski  mieści się przy ul. Lwowskiej 37a, 22-600 Tomaszów Lubelski.
Przed budynkiem wyznaczono miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych – parking na placu wewnętrznym. Ciąg komunikacyjny dla ruchu pieszych posiada obniżone krawężniki. Do budynku prowadzi jedno wejście główne z placu wewnętrznego. Podjazd dla wózków znajduje się przy wejściu głównym
Sekretariat znajduje się na pierwszym piętrze, do którego prowadzą schody i osoba na wózku nie może tam dojechać. Osoby na wózkach mają możliwość korzystania z korytarza lub przywołania dzwonkiem pracownika do obsługi klienta.

W obrębie tego samego adresu zlokalizowane są w odrębnych budynkach dwa zakłady:

Zakład Oczyszczania Miasta 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

Oba budynki nie są przystosowane do obsługi osób niepełnosprawnych – pracownicy PGKiM dostosowują się do klientów.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Do budynku i pomieszczeń na parterze można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Osoby na wózkach mają możliwość korzystania z korytarza lub przywołania dzwonkiem pracownika do obsługi klienta.

W każdym budynku znajduje się dzwonek przywoławczy do obsługi klienta.

Inne informacje i oświadczenia

W budynku nie ma pętli indukcyjnych, platform oraz informacji głosowych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Budynek nie jest wyposażony w aplikację tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online ani nie został przeszkolony żaden pracownik z polskiego języka migowego.

Do budynku prowadzi jedno wejście główne z placu wewnętrznego. Podjazd dla wózków znajduje się przy wejściu głównym