telefon

Oczyszczalnia Ścieków

        Największym obieFot.9 Piaskownik, reaktor biologicznyktem eksploatowanym przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji jest oddana do eksploatacji w 2006 roku mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków, której inwestorem było Miasto Tomaszów Lubelski. Głównym celem tak dużej inwestycji było uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Miasta Tomaszowa Lubelski oraz dostosowanie jej standardów do wymogów Unii Europejskiej. Nowoczesna oczyszczalnia ścieków to dbałość o środowisko naturalne, oraz sprawniejsze funkcjonowanie sieci kanalizacji sanitarnej.

     Zmodernizowana oczyszczalnia ścieków jest oczyszczalnią mechaniczno – biologiczną z podwyższonym usuwaniem związków biogennych, której średniodobowa przepustowość wynosi 8439 m3/dobę.

Oczyszczalnia ścieków składa się z następujących obiektów:

 • regulator przepływu i przelew;
 • budynek kraty rzadkiej, krat schodkowych i separatora piasku z warsztatem;
 • pompownia ścieków;
 • piaskownik poziomy;
 • komora rozdziału przed reaktorami;
 • reaktory biologiczne;
 • komora rozdziału przed osadnikami wtórnymi;
 • osadniki wtórne;
 • stanowisko dozowania PIX;
 • koryto pomiarowe ścieków oczyszczonych;
 • stacja dmuchaw;
 • komora osadowa;
 • pompownia osadu;
 • zbiornik retencyjny osadu nadmiernego;
 • stacja odwadniania osadu;
 • plac składowania osadu;
 •  zbiornik retencyjny;
 • stacja zlewna ścieków dowożonych

    Fot.15 Osadnik wtórny Ścieki dopływające grawitacyjnie do oczyszczalni, oczyszczane są mechanicznie z zanieczyszczeń stałych na kracie rzadkiej i kratach schodkowych, a następnie tłoczone pompami zatapialnymi do piaskownika poziomego. Osadzone w piaskowniku cząstki piasku transportowane są pompą do separatora piasku, a następnie przenośnikiem ślimakowym do pojemników magazynowych. Największymi obiektami oczyszczalni są reaktory biologiczne, w których zachodzą najważniejsze procesy oczyszczania. Zastosowano w nich metodę osadu czynnego z biologicznym usuwaniem związków węgla oraz substancji biogennych, ze wspomaganiem usuwania fosforu środkami chemicznymi (koagulant PIX). Na oczyszczalni wykonano dwa ciągi technologiczne, z których każdy składa się z komory predenitryfikacji, selektora, komory defosfatacji, dwóch komór denitryfikacji i jednej komory nitryfikacji. Do uzyskania wymaganego stężenia osadu i zawartości azotanów w reaktorach przewidziano dwa typy recyrkulacji: wewnętrzną z komory nitryfikacji do denitryfikacji, oraz zewnętrzną z osadników wtórnych do komory predenitryfikacji. Poszczególne komory wyposażone są w odpowiednie urządzenia, tj. mieszadła zatapialne, mieszadła pompujące i ruszt napowietrzający. Reaktory biologiczne współpracują z osadnikami wtórnymi, których zadaniem jest oddzielenie osadu czynnego od ścieków oczyszczonych. Ścieki oczyszczone odpływają do rzeki Sołokiji. Wydzielony w osadnikach wtórnych osad jest zawracany do układu części biologicznej jako osad recyrkulowany, a cześć jako osad nadmierny, zostaje przetransportowana do zbiornika retencyjnego osadu. Wytwarzany na terenie oczyszczalni ścieków komunalny osad ściekowy poddawany jest procesom odwodnienia, mającym na celu zmniejszenie jego objętości i uwodnienia, oraz mieszany jest z mielonym wapnem palonym (CaO) celem jego higienizacji i poprawy właściwości fizyko-chemicznych. Powstały w ten sposób osad jest bezpieczny pod względem sanitarnym. Nie stwierdzono w nim bakterii rodzaju Salmonella i żywych jaj pasożytów jelitowych. Zawartości metali ciężkich są wielokrotnie niższe od dopuszczalnych.

      Na oczyszczalni zamontowane są biofiltry mające za zadanie oczyszczenie powietrza z odorów pochodzących z budynku krat i stacji odwadniania osadu. Po modernizacji oczyszczalnia została w pełni zautomatyzowana i wyposażona w nowoczesne urządzenia i aparaturę kontrolno-pomiarową. W oparciu o uzyskane wyniki badań, zmodernizowana oczyszczalnia spełnia wymogi przepisów dotyczących ochrony środowiska oraz pozwolenia wodnoprawnego. Zmodernizowana oczyszczalnia jest obiektem nowoczesnym, dającym duże możliwości rozwoju miasta. Spełnia wszystkie parametry określone w obowiązujących przepisach polskich i unijnych dla tego typu obiektu.

      Zrealizowana inwestycja przyczyni się do zwiększenia czystości rzeki Sołokiji, a tym samym zakwalifikowania jej do wyższej klasy czystości rzek. Nadmieniamy jednak, że bez wsparcia finansowego ze strony Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Fundacji EkoFundusz w Warszawie, realizacja omawianego przedsięwzięcia nie byłaby możliwa.

Oferta dostawy komunalnego osadu ściekowego

      Zakład Wodociągów i Kanalizacji oferuje bezpłatną dostawę komunalnego osadu ściekowego, który może być stosowany rolniczo w celu nawożenia lub rekultywacji terenów. Transport oraz niezbędne badania osadu i gruntów przeprowadzane są na koszt Zakładu.

     Właściciele lub dzierżawcy gruntów rolnych zainteresowani rolniczym wykorzystaniem osadu ściekowego, powinni zgłaszać się osobiście do biura oczyszczalni ścieków przy ul. Petera 63 i posiadać przy sobie kopię mapy ewidencji gruntów oraz kopię wypisu z rejestru gruntów, na których zamierzają stosować osad ściekowy. Informacje dotyczące rolniczego wykorzystania osadu ściekowego jak i warunków jego dostawy można uzyskać telefonicznie – nr telefonu 84 664 35 70.

            Dokumenty do pobrania: