telefon

Oferta usług

Oferujemy akredytowane pobieranie i transport próbek. Zespół doświadczonych próbobiorców, wyposażonych w specjalistyczny sprzęt, gwarantuje wysoką jakość i wiarygodność realizowanych usług.

 Wykonujemy pobieranie:

 •  wód powierzchniowych
 • wód podziemnych (studnie, piezometry)
 •  wód przeznaczonych do spożycia
 •  ścieków komunalnych i przemysłowych
 •  osadów ściekowych
 •  gleb/gruntów

 Wykonujemy badania fizyko-chemiczne i mikrobiologiczne:

 •  wód powierzchniowych
 •  wód podziemnych (studnie, piezometry)
 •  wód przeznaczonych do spożycia przez ludzi

monitoring kontrolny

monitoring przeglądowy

 •  ścieków komunalnych
 •  ścieków przemysłowych
 •  osadów ściekowych
 •  gleb/gruntów

Badania niewykonywane w naszym laboratorium podzlecamy laboratoriom posiadającym akredytację PCA na wykonywanie danych analiz.

 Naszym klientom zapewniamy:

 •  obiektywizm i niezależność oceny,
 • profesjonalizm świadczonych usług,
 • terminowość i niezawodność,
 •  konkurencyjne ceny.

 Wszystkie działania analityczne prowadzimy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

ŚCIEKI

Nazwa

Metodyka badawcza

BZT5 A

PN-EN 1899-1:2002 z rozcieńczeniem

BZT5 A

PN-EN 1899-2:2002 bez rozcieńczeń

ChZTCr A

PN-ISO 6060:2006

ChZTCr A

PN-ISO 15705:2005 met. spektrofotometryczna

Azot ogólny jako sumaA

Procedura PGKiM3b-009 wyd. II z 14.02.2012r.

Azot KjeldahlaA

PN-EN 25663:2001

 Azot amonowyA

Procedura PGKiM 3b-013 wyd. II z dnia 02.01.2017 r. na podstawie testu kuwetowego Merck nr 1.14752

Azot azotanowyA Procedura PGKiM 3b-012 wyd. II z dnia 02.01.2017 r. na podstawie testu kuwetowego Merck nr 1.09713
Azot azotynowyA  Procedura PGKiM 3b-011 wyd. III z dnia 02.01.2017 r. na podstawie testu kuwetowego Merck nr 1.14776
Fosfor ogólny A PN-EN 6878:2006 p.8 + Ap1: 2010 + Ap2: 2010
Fosfor ogólnyA Procedura PGKiM3b-010 wyd. II z dn. 02.01.2017r. na podstawie testu kuwetowego Merck nr 1.14848
Zawiesiny ogólne A PN-EN 872:2007 + Ap1:2007
pH A

PN-EN ISO 10523:2012

TemperaturaA

Procedura PGKiM3b-010 wyd. II z dn. 02.01.2017r.

Chlorki

Procedura PGKiM 3b-002 wyd. VII z dnia 2.01.2017 r.

Siarczany

Procedura PGKiM 3b-002 wyd. VII z dnia 2.01.2017 r.

Cyjanki

Procedura PGKiM 3b-002 wyd. VII z dnia 2.01.2017 r.

Fosforany (ortofosforany rozp)

Procedura PGKiM 3b-002 wyd. VII z dnia 2.01.2017 r.

OWO

Procedura PGKiM 3b-002 wyd. VII z dnia 2.01.2017 r.

Twardość

Procedura PGKiM 3b-002 wyd. VII z dnia 2.01.2017 r.

Przewodność właściwa elektryczna w 25°C A

PN-EN 27888:1999

MętnośćA

PN-EN ISO 7027:2003

Barwa A

PN-EN ISO 7887:2012 punkt 7

Substancje rozpuszczone

PN-78 C -0451

Indeks osadu czynnego

PN-EN 14702:2008

Chlor wolny

Metoda kolorymetryczna

Chlor Całkowity

Procedura PGKiM 3b-002 wyd. VII z dnia 2.01.2017 r.

Tlen rozpuszczony

PN-EN 25814:1999

Chrom 6+A

PE-EN ISO18412:2007

CynkA

PN ISO 8288:2002 met. A

KadmA

PN ISO 8288:2002 met. A

OłówA

PN ISO 8288:2002 met. A

MiedźA

PN ISO 8288:2002 met. A

RtęćA

PN-EN 1483:2007

Chrom ogólnyA

PN-EN1233:2000

Pobieranie 3-ech próbek ścieków[uśrednionych]w ciągu 1 godz A

PN-ISO 5667-10:1997

Pobieranie próbek pobierakiem automatycznym całodobowo A

PN-ISO 5667-10:1997

 

WODA

Nazwa

Metodyka badawcza

Barwa A „Z”
PN-EN ISO 7887:2012 punkt 7
pH A „Z”
PN-EN ISO 10523:2012
Mangan A „Z”
Procedura PGKiM 3b-001 wyd.VII z dnia 3.03.2017 r.
Żelazo A „Z”
Procedura PGKiM 3b-001 wyd.VII z dnia 3.03.2017 r.
Azotany„Z” Procedura PGKiM 3b-012 wyd. II z dn. 02.01.2017r. na podstawie testu kuwetowego Merck nr 1.09713
Azotyny„Z”
Procedura PGKiM 3b-011 wyd. III z dn. 02.01.2017r. na podstawie testu kuwetowego Merck nr 1.14776
Jon amonowy „Z” Procedura PGKiM 3b-013 wyd. II z dn. 02.01.2017r. na podstawie testu kuwetowego Merck nr 1.14752
Przewodność właściwa elektryczna w 25°C A „Z”
PN-EN 27888:1999
Mętność„Z”
PN-EN ISO 7027:2003
Smak „Z” PN-EN1622:2006
Zapach „Z” PN-EN1622:2006
TemperaturaA   „Z”
Procedura PGKiM 3b-014 wyd. II z dn. 2.01.2017r.
Chlor wolny  „Z” Metoda kolorymetryczna
Chlor wolny  „Z” Procedura PGKiM 3b-002 wyd. VII z dnia 2.01.2017 r.
Dwutlenek chloru „Z” Procedura PGKiM 3b-002 wyd. VII z dnia 2.01.2017 r.
Twardość ogólna  „Z” Procedura PGKiM 3b-002 wyd. VII z dnia 2.01.2017 r.
Chlorki  „Z” Procedura PGKiM 3b-002 wyd. VII z dnia 2.01.2017 r.
Siarczany  „Z” Procedura PGKiM 3b-002 wyd. VII z dnia 2.01.2017 r.
Cyjanki  „Z” Procedura PGKiM 3b-002 wyd. VII z dnia 2.01.2017 r.
OWO  „Z” Procedura PGKiM 3b-002 wyd. VII z dnia 2.01.2017 r.
Chrom  „Z” PN-EN1233:2000
Kadm  „Z” PN ISO 8288:2002 met. A
Miedź  „Z” PN ISO 8288:2002 met. A
Magnez  „Z” PN-EN ISO7980:2002
Wapń  „Z” PN-EN ISO7980:2002
Nikiel „Z” PN ISO 8288:2002 met. A
Ołów „Z” PN ISO 8288:2002 met. A
Rtęć  „Z” PN-EN 1483:2007
Cynk  „Z” PN ISO 8288:2002 met. A
Bor  „Z” Procedura PGKiM 3b-002 wyd.6 z dnia 18.11.2013
Badania mikrobiologiczne
Obecność i liczba Escherichia coli „Z”  – PN-EN ISO 9308-1:2014 -12 + A1:2017-04
– Procedura PGKiM 3b-018 wyd. I z 20.03.2014 r.
Obecność i liczba Enterokoków kałowych „Z”  – PN-EN ISO 7899-2:2004
– Procedura PGKiM 3b-017 wyd.I z 20.03.2014 r.
Obecność i liczba bakterii grupy coli „Z” – PN-EN ISO 9308-1:2014 -12 + A1:2017-04
– Procedura PGKiM 3b-018 wyd. I z 20.03.2014 r.
Liczba mikroorganizmów na agarze odżywczym w temp. 22±2oC po 68±4h „Z”  – PN-EN ISO 6222:2004 metoda płytkowa (posiew wgłębny)
Clostridium perfringens łącznie z przetrwalnikami „Z”  – PN-EN ISO 1489
Liczba Legionella sp. jtk/100 ml wody „Z” – PN-EN ISO 11731-2:2008
Pseudomonas aeruginosa jtk/100 ml wody „Z” – PN-EN ISO 16266:2009
 .
Pobieranie próbek wody z parametrów grupy A. Pobieranie próbek wody do badań bakteriologicznych. PN-ISO 5667-5  PN-ISO 5667-11
Pobieranie próbek wody z parametrów grupy B, Pobieranie próbek wody do badań bakteriologicznych. PN-ISO 5667-5 PN-ISO 5667-11

 

OSAD ŚCIEKOWY

Nazwa

Metodyka badawcza

Sucha pozostałośćA PN-EN 12880:2004
Zawartość wodyA PN-EN 12880:2004
Pozostałość po prażeniuA PN-EN 12879:2004
Straty przy prażeniuA PN-EN 12879:2004
Azot KjeldahlaA PN-EN 13342:2002
Azot amonowy PN-ISO5664:2002
Fosfor ogólny A PN-EN 14672:2006
Fosfor ogólny A Procedura PGKiM 3b-010
pH A PN-EN 12176:2004
Zawartość wapnia i magnezuA PN-EN ISO7980:2002
PN-EN ISO7980:2002
ChromA PN- EN 1233:2000
MiedźA PN ISO 8288:2002 met. A
NikielA PN ISO 8288:2002 met. A
CynkA PN ISO 8288:2002 met. A
OłówA PN ISO 8288:2002 met. A
KadmA PN ISO 8288:2002 met. A
RtęćA PN-EN 1483:2007

 

GLEBY/GRUNTY

 Nazwa

Metodyka badawcza

Sucha pozostałość PN-EN 12880:2004
Fosfor ogólny PN-R-04023:1996
pH PN-EN 12176:2004
Chrom PN- EN 1233:2000
Miedź PN ISO 8288:2002 met. A
Nikiel PN ISO 8288:2002 met. A
Cynk PN ISO 8288:2002 met. A
Ołów PN ISO 8288:2002 met. A
Kadm PN ISO 8288:2002 met. A
Rtęć PN-EN 1483:2007

 

WODY PODZIEMNE (STUDNIE PIEZOMETRY)

 Nazwa

 Metodyka badawcza

Pobranie próbki odpompowanie piezometrówA PN-ISO 5667-11:2004
pH A PN-EN ISO 10523:2012
Przewodność właściwa elektryczna w 25oCA PN-EN 27888:1999
Chrom6+A PE-EN ISO18412:2007
MiedźA PN ISO 8288:2002 met.A
CynkA PN ISO 8288:2002 met.A
OłówA PN ISO 8288:2002 met.A
KadmA PN ISO 8288:2002 met.A
RtęćA PN-EN 1483:2007

 A – metody akredytowane przez Polskie Centrum akredytacji

Z – metody zatwierdzone przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny

 

Poprzez doskonalenia jakości pracy i skuteczności systemu zarządzania, Laboratorium PGKiM dążyło do zaistnienia na rynku usług laboratoryjnych. Dziś wychodząc naprzeciw potrzebom Klienta, Laboratorium PGKiM proponuje swoje usługi w zakresie badań wody, ścieków, osadów i gleb na bardzo wysokim poziomie i w bardzo konkurencyjnych cenach.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do współpracy.

Dane kontaktowe:

Kierownik Laboratorium: Dagmara Pitura

tel. 605-334-822

Laboratorium PGKiM

tel.695-227-790