telefon

O firmie

pgkim-budynekZ dniem 1 stycznia 1963 roku powołano do życia Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej – działające w/g zasad pełnego rozrachunku gospodarczego i rozliczające się z budżetem państwa za pośrednictwem Wydziału Finansowego. Z dniem 5 lipca 1994 roku Przedsiębiorstwo przekształcone zostało w jednoosobową spółkę skarbu gminy, której jedynym właścicielem jest Gmina Miejska Tomaszów Lub. Ustawową funkcję właściciela pełni Burmistrz Miasta Tomaszów Lubelski, który poprzez Radę Nadzorczą sprawuje nadzór i kontrolę nad działalnością Spółki.

Spółka zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym w Lublinie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Rejestrze Przedsiębiorców pod nr KRS 0000127373.
Siedziba firmy: 22-600 Tomaszów Lubelski ul. Lwowska 37 A
NIP firmy: 921-00-10-133
Kapitał firmy: 28.105.000,00 zł

Przedmiotem działalności Spółki jest:

 • pobór, uzdatnianie i rozprowadzanie wody,
 • gospodarka ściekami, usługi sanitarne i pokrewne,
 • wywóz nieczystości i gospodarka odpadami komunalnymi,
 • zarządzanie nieruchomościami na zlecenie,
 • produkcja i dystrybucja ciepła (pary wodnej i gorącej wody),
 • wynajem nieruchomości na własny rachunek,
 • budownictwo,
 • wykonywanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,
 • wykonywanie przewiertów horyzontalnych pod jezdniami i chodnikami,
 • badanie w zakresie fizyko-chemicznej kontroli jakości wody, ścieków, osadów ściekowych i gleb,
 • projektowanie,
 • produkcja wyrobów budowlanych z betonu,
 • transport lądowy pozostały,

Spółka zobowiązana jest w zakresie użyteczności publicznej do ciągłego świadczenia usług.

Działalność Spółki realizowana jest przez 3 zakłady:

 • Zakład Wodociągów i Kanalizacji
 • Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
 • Zakład Oczyszczania Miasta

 Podstawowym zadaniem Zakładu Wodociągów i Kanalizacji jest ciągłe zaopatrywanie Miasta w wodę oraz oczyszczanie ścieków. W tym celu stosowne służby (pracownicy zatrudnieni na stacji wodociągowej i oczyszczalni ścieków) pracują w równoważnym systemie czasu pracy i wykonują usługi całodobowo. W celu zaopatrzenia Miasta w wodę Spółka eksploatuje stację wodociągową z dwoma zbiornikami wody o pojemności V-500 m3 i 2000 m3 oraz pięć ujęć wody.
Woda doprowadzana jest do klientów za pomocą czynnej sieci wodociągowej o długości 63,4 km. Ścieki odprowadzane są siecią kanalizacyjną, która ma łączną długość ok. 67,6 km.
Poza obsługą, konserwacją i remontami urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych pracownicy zakładu świadczą odpłatnie szereg usług wodno-kanalizacyjnych, także poza terenem Miasta, co wpływa na obniżenie kosztów, a co za tym idzie na kształtowanie się na niższym poziomie cen wody i ścieków. Całodobowe dyżury pogotowia wodno – kanalizacyjnego zapewniają usuwanie powstałych awarii. Zastosowanie nowych technik i materiałów w celu wydobywania i dystrybucji wody sprawiło, że awaryjność sieci wodociągowej w ostatnim czasie zmniejszyła się ponad dwukrotnie. Ponadto w ramach tzw. wolnych mocy przerobowych zakład ten buduje nowe sieci wodociągowe i kanalizacyjne.

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej zajmuje się administracją budynków i mieszkań komunalnych oraz wspólnot mieszkaniowych. W zakresie działalności zakładu mieści się między innymi prowadzenie ksiąg rachunkowych, usługi konserwacyjno- remontowe, roboty budowlane, sprzątanie i inne w zależności od zawartych umów. Zakład świadczy także usługi w zakresie remontów instalacji wewnętrznych wodno – kanalizacyjnych i gazowych oraz usługi ogólnobudowlane.

Zakład Oczyszczania Miasta świadczy usługi w zakresie wywozu nieczystości stałych na terenie Miasta i powiatu tomaszowskiego, oraz usługi sprzętowo – transportowe dla potrzeb firmy, jak i na zewnątrz. Zakład posiada warsztat mechaniczny zajmujący się naprawą taboru i sprzętu Spółki. Ponadto zakład administruje Bazę Segregacji Odpadów Komunalnych przy ulicy Petera 65 w Tomaszowie Lubelskim .

Poniżej film o naszej firmie (trochę historii i czasów obecnych) – zapraszamy do obejrzenia