telefon

[Sierpień 2, 2013] Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Majdańskiej w Tomaszowie Lubelskim

Sierpień 2, 2013

Tomaszów Lubelski:  „Budowa  kanalizacji sanitarnej w ul. Majdańskiej w Tomaszowie Lubelskim”

  Numer ogłoszenia:  311738 – 2013; data zamieszczenia: 02.08.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 I. 1) NAZWA I ADRES:

 „Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o.”

 adres: ul. Lwowska 37A 22-600 Tomaszów Lubelski

 Tel. 84 664 2461 Fax 84 664 3519

 e-mail:pgkim@zamosc.home.pl

 Adres strony internetowej Zamawiającego: www.pgkim.tomaszow.lubelski.mbnet.pl

 I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Ogólne usługi komunalne.

 SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:

  „Budowa  kanalizacji sanitarnej w ul. Majdańskiej w Tomaszowie Lubelskim”

 II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlana.

  II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Majdańskiej w Tomaszowie Lubelskim

 1. Zakres opracowania.

 Projekt  obejmuje  w swym zakresie sieć  kanalizacyjną  sanitarną  w ulicy Majdańskiej w miejscowości Tomaszów Lub. na działkach nr  1/2; 93/2; 93/1; 134/1; 92/1; 91/1; 90; 89/1 – ark 7. Niniejsze opracowanie dotyczy  sieci kanalizacyjnej sanitarnej zlokalizowanej po działkach prywatnych wzdłuż pasa drogowego ulicy Majdańskiej, natomiast przyłącza kanalizacyjne stanowić będą odrębne opracowanie projektowe.

 2. Charakterystyka obiektu i  przebieg trasy.

 Sieć kanalizacyjna  w przebiega w odległości ok.3,5m od południowo-zachodniej granicy drogi. Projektowany kanał jest kanałem grawitacyjnym – odprowadzającym ścieki w kierunku kolektora sanitarnego w ulicy Szopena. Projektowana sieć kanalizacyjna ma na celu przyłączenie istniejących budynków mieszkalnych jednorodzinnych do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej oraz  likwidację istniejących starych szamb na  działkach. Teren pod budowę charakteryzuje się rozległym terenem i dużym uzbrojeniem terenu. Całość inwestycji przebiega po gruntach prywatnych nie utwardzonych.

 Łącznie inwestycja obejmuje budowę 350,00 mb kanalizacji sanitarnej.

 3. Sieć kanalizacji sanitarnej.

 kanał grawitacyjny ul. Majdańskiej                 DN250x7,3 mm          L = 315,30mb

 kanał grawitacyjny ul. Majdańskiej                 DN160x4,7 mm          L =   34,70mb

                               mb                                  łącznie                L = 350,00

 4. Opis rozwiązań projektowych.

 4.1.Sieć kanalizacji sanitarnej.

 Kanał sanitarny zaprojektowano jako grawitacyjny z rur kanalizacyjnych kielichowychz wydłużonym kielichem  PCV-U SDR 34 (SN8) Dz250x7,3 mm  i  PCV-U SDR 41  Dz160 x 4,7 mm. Włączenie kanału zgodnie z warunkami technicznymi przyłączenia nastąpi do projektowanej studni na kanale sanitarnym DN250 w ul. Szopena. Miejsce włączenia w ul. Szopena studnia o rzędnych projektowanych (S1)-263,85/260,85 [h=3,0m].

 4.2.  Studnie kanalizacyjne.

 Na sieci kanalizacyjnej przewiduje się zastosowanie studni rewizyjnych betonowych DN1200. Studnia S1 jest studnią projektowaną przyłączeniową zlokalizowaną na istniejącym kanale sanitarnym w ulicy Szopena. Pozostałe studnie DN1200 są projektowane rozmieszczone na odcinkach prostych w odległościach umożliwiających czyszczenie sieci. Projektuje się na całej sieci9 szt studni kanalizacyjnych rewizyjnych przelotowychi połączeniowych z kręgów betonowych o średnicach DN1200 z prefabrykowanymi dnami, przykryte typowymi płytami żelbetowymi DN1860 z włazami żeliwnymi typu ciężkiego T-40 ton. Na wszystkich studniach pod płyty pokrywowe stosować pierścienie odciążające. Uszczelnienie międzykręgowe stanowić będzie uszczelka klinowa typ SD w formie klina, umożliwiająca samocentrowanie się elementu studni. Dla ułatwienia montażu stosować pastę poślizgową. Zaleca się stabilizację zamka z zewnątrz, zaprawą cementową.

 Podstawy studni – kręgi denne stanowić będą kręgi monolityczne z odpowiednio ukształtowanym dnem oraz otworami bocznymi, stanowiącymi szczelne przejścia przez ich ścianki. Podstawy studni wyposażone są fabrycznie w przykręcane stopnie włazowe. W dnach kręgów wykonana jest kineta, przeznaczona do przepływu ścieków oraz spocznik stanowiący powierzchnię  dna miedzy kinetą a ścianą komory roboczej. Dla ścieków domowych (sanitarnych) i odczyszczonych ścieków przemysłowych kinety i spoczniki mogą być wykonane z betonu. Przejścia kanałów przez ściany studni, muszą zapewniać szczelność w stopniu uniemożliwiającym infiltrację wody gruntowej i eksfiltrację ścieków. Przejścia szczelne to różnorodnie ukształtowane mufy wykonane z PCV, PP, PF, PU , z zamontowaną uszczelka gumową i dostosowane do rodzaju rur kanalizacyjnych.

 Studnie betonowe produkowane są z betonu klasy C35/45, o stopniu wodoszczelności W12, nasiąkliwości nie więcej niż 5% (wg. normy europejskiej dopuszcza się 6%), mrozoodporności F 150 w wodzie i F 30 w roztworze NaCl.

 Studnie kanalizacyjne spełniają następujące wymagania:

 –    wytrzymałość na zgniatanie kręgów – obciążenie niszczące Kl>120 kN,

 –  wytrzymałość na pionowe obciążenia zgniatające elementów redukcyjnych i przykrywających: – obciążenie próbne dla elementów żelbetowych >120 kN, pionowe obciążenie zgniatające >300 kN,

 –    wodoszczelność badana pod wewnętrznym ciśnieniem hydrostatycznym 0,5 bar, w czasie 15 min. dla pojedynczych elementów połączonych oraz złącza między elementem studzienki, a przyłączoną rurą lub kształtką – brak przecieków i nieszczelności podczas badania,

 –   zamocowane stopnie złazowe: – ugięcie stopnia pod pionowym obciążeniem wynoszącym 2 kN- <5 mm – trwałe ugięcie stopnia pod pionowym obciążeniem wynoszącym 2 kN- <1 mm – pozioma siła wyrywającą wynosząca 5 kN – brak uszkodzeń,

 –   otulenie betonowe zbrojenia – > 30mm,

 –  dopuszczalna odchyłka powierzchni czołowych wynosi: – dla h=250mm – 4mm, h=500mm – 6 mm, h=1000mm – 8mm.

 Ze względu na niedobór lub nadmiar wysokości studzienek w stosunku do modułu wysokości kręgów regulację wysokości studzienek dokonać przez stosowanie pierścieni wyrównujących u podstawy lub w kominie włazowym na płycie stropowej studzienki (tj. na płycie odciążającej). Pierścienie wyrównawcze posiadają grubość 60, 80, 100, 120mm. Powinny być łączone drobnoziarnistą zaprawą cementową M-20 o grubości warstwy do 10 mm lub zaprawą klejową.

 Zabrania się regulacji wysokości przez obijanie kręgów.

 Włazy kanałowe wykonane z żeliwa spełniającego wymagania normy PN-EN 124:2000 dla klas obciążeniowych A, B, C, D tj. 15,125, 250 i 400 kN. Średnica włazu wynosi 600 mm. Poziom górnej powierzchni włazu w nawierzchni utwardzonej powinien być równy z tą nawierzchnią, natomiast na terenach zielonych, powinien być usytuowany co najmniej    8 cm nad powierzchnią terenu.

 Szczegółowy zakres robót ujęty jest w projektach budowlanych i wykonawczych orazw przedmiarze robót stanowiącym część pomocniczą określenia ilości robót.

 I. Zakres prac oraz odpowiedzialność Wykonawcy w zakresie objętym ceną ofertową obejmuje także:

 1. Organizację i zagospodarowanie zaplecza budowy, w tym zabezpieczenie  i oznakowanie terenu budowy oraz inne roboty zgodnie z zatwierdzonym projektem.

 2. Zapewnienie dozoru w celu zabezpieczenia budowy przed kradzieżą i innymi ujemnymi skutkami, a także właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy.

 3. Urządzenie terenu budowy, wykonanie przyłączeń wodociągowych i energetycznych dla potrzeb terenu budowy oraz ponoszenie kosztów ich zużycia wraz z poniesieniem kosztów wyłączeń i włączeń energii elektrycznej.

 4. Zapewnienie obecności Kierownika Budowy na terenie realizacji zamówienia przez cały czas wykonywania robót budowlano-montażowych

 5. Geodezyjne wytyczenie obiektów oraz zapewnienie bieżącej obsługi geodezyjnej przez uprawnione służby geodezyjne wraz z wykonaniem geodezyjnej dokumentacjii inwentaryzacji powykonawczej.

 6. Opracowanie projektu organizacji ruchu drogowego na czas wykonywania robót oraz wykonanie oznakowania.

 7. Zapewnienie stałej obsługi geologicznej ze sporządzeniem dokumentacji w tym zakresie.

 8. Utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwanie na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci, jak i do składowania materiałów i sprzętu w ustalonych miejscach w należytym porządku oraz usuwanie na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci.

 9. Umożliwienie wstępu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego i pracownikom jednostek sprawujących funkcje kontrolne oraz uprawnionym przedstawicielom Zamawiającego.

 10. Zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, badań, odbiorów oraz ewentualne uzupełnienie dokumentacji odbiorczej dla zakresu robót objętych przedmiotem przetargu, jak również dokonanie odkrywek w przypadku nie zgłoszenia robót zanikających do odbioru.

 11. Naprawę uszkodzonych, a zinwentaryzowanych urządzeń uzbrojenia podziemnego.

 12. Demontaż, naprawę i montaż ogrodzeń posesji oraz innych uszkodzeń obiektów istniejących i elementów zagospodarowania terenu, w tym trwałych użytków zielonych oraz wypłatę odszkodowań (rekompensat) na rzecz osób trzecich w tym  opłat za zajęcie pasa drogowego na czas wykonywania robót.

 13. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia urządzeń, ich części bądź robót w toku realizacji – naprawienie ich i doprowadzenie do stanu pierwotnego.

 14. Uporządkowanie terenu po wykonanych robotach, w tym odtworzenie stanu nawierzchni dróg i chodników oraz punktów granicznych w rejonie prowadzonych robót i zaplecza budowy, przywrócenie ich do stanu pierwotnego (wymagany standard nawierzchni) wrazz poniesieniem kosztów z tym związanych.

 15. Skompletowanie dokumentów odbiorowych, w tym:

 –  dokumentacja techniczna powykonawcza,

 –  inwentaryzacja geodezyjna,

 –  instrukcje rozruchu i eksploatacji,

 –  atesty, aprobaty i certyfikaty,

 –  protokoły prób i badań,

 –  karty gwarancyjne,

 zgodnie z załącznikiem  nr 1 do SIWZ (przykładowy, ogólny wykaz dokumentów  wymaganych na dzień odbioru końcowego).

 II. Zaleca się, aby każdy Wykonawca zapoznał się z warunkami terenowymi celem uzyskania dodatkowych informacji przydatnych do oceny prac i złożenia oferty, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy.

  II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

 II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

     główny przedmiot: kod. 45.23.24.60-4 – Roboty sanitarne

 – dodatkowe przedmioty: kod. 45.23.24.40-8 – Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzenia ścieków

 II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:

Zakończenie: 30.06.2014 rok                      

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

 Informacja na temat wadium:

 1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 5 000,00 zł, słownie (pięć tysięcy zł).

 2. Wadium może być wniesione w formach przewidzianych art. 45 ust. 6 ustawy, tj.

 a) pieniądzu,

 b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

 c) gwarancjach bankowych,

 d) gwarancjach ubezpieczeniowych,

 e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości(Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.).

 3. Wadium w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającegow Banku PEKAO S.A. I/O w Tomaszowie Lubelskim nr 24 1240 2832 1111 0000 3297 1781.

 4. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego.

 5. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

 6. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji z jej treści musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację, np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 5 ustawy.

 7. Dokument potwierdzający wniesienie wadium (kopię) należy załączyć do oferty.

 8. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formąwadium zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta, zostanie uznana za odrzuconą.

 9. Jeżeli wadium zostało wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wrazz odsetkami wynikającymi z rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.

 10. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy.

 11. Wykonawca, którego oferta została wybrana, traci wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego w przypadku, gdy:

 1) odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,

 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

 12. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

 III.2) ZALICZKI

 Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

 III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

 Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie za spełnienie uzna złożenie pisemnego oświadczenia z art. 22 ust.1 ustawy.

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, potwierdzającego  zrealizowanie co najmniej 2-ch robót budowlanych obejmujących swym zakresem budowę sieci  kanalizacji sanitarnej/deszczowej o długości nie mniejszej 300 m każda z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat i miejsca wykonania oraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, ze roboty te zostały wykonane należycie.

 III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie za spełnienie uzna złożenie pisemnego oświadczenia z art. 22 ust.1 ustawy.

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 Oświadczenie,  że  osoby  które  będą  uczestniczyć  w  wykonywaniu  zamówienia posiadają wymagane uprawnienia.

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie za spełnienie uzna złożenie pisemnego oświadczenia z art. 22 ust.1 ustawy. 

 III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIEMAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

 1. Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

 2. Oświadczenie, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

 III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24    ust 1 ustawy.

 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy – „z postępowania o  udzielenie  zamówienia  wyklucza  się  wykonawców,  w  stosunku  do  których  otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego”.  

3. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

4. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

 III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

 Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

 III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 1. Nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziałuw postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

 2. Nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społecznei zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wnioskówo dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

 III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16

lutego  2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej.

 III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

 SEKCJA IV: PROCEDURA

 IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

 Najniższa cena.

 IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

 Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

 Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

 1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy winny zostać dokonane wyłącznie w formie

2. Zamawiający dopuszcza zmiany w zawartej umowie z uwagi na:

 a)  warunki atmosferyczne – w szczególności klęski żywiołowe,

 b) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne lub archeologiczne,

 c) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe                                (niezinwentaryzowane lub błędnie zinwentaryzowane obiekty budowlane),

 d) konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania o odbioru robót budowlanych,

 e) wystąpienia zdarzeń niezawinionych przez Wykonawcę o charakterze  nadzwyczajnym,

 f) ograniczenia zakresu przedmiotu umowy, wtedy wartość robót wyłączonych zostanie ustalona w oparciu o stosowne pozycje kosztorysu ofertowego (w takim przypadku nastąpi zmniejszenie wynagrodzenia ryczałtowego i ustalenia jego nowej wartości).

 IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:  www.pgkim.tomaszow.lubelski.mbnet.pl

 Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. ul. Lwowska 37 A,    22-600 Tomaszów Lubelski.

 IV.4.4) Termin składania ofert: 19.08.2013r. godzina 11:00, miejsce: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. ul. Lwowska 37 A,  22-600 Tomaszów Lubelski w sekretariacie.

 Otwarcie ofert nastąpi w w/w terminie o  godzinie 1130 w siedzibie Zamawiającego, przy    ul. Lwowskiej 37 A,  w Tomaszowie Lubelskim.  

 IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:  nie dotyczy

 IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – plik pdf – do pobrania

Przedmiar robót – plik rar – do pobrania

STWiORB – plik rar – do pobrania

PT_Majdańska – plik rar – do pobrania

Informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty