telefon

[Lipiec 2, 2013] Dostawa paliw płynnych dla PGKiM Sp. z o. o. w Tomaszowie Lubelskim na 2013/2014 r

Lipiec 2, 2013

Tomaszów Lubelski: „Dostawa paliw płynnych dla PGKiM Sp. z o. o. w Tomaszowie Lubelskim na 2013/2014 r.”.

 Numer ogłoszenia   254490-2013; data zamieszczenia: 02.07.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawa.

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:

„Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o.”

adres: ul. Lwowska 37A 22-600 Tomaszów Lubelski

Tel. 84 664 2461 Fax 84 664 3519

e-mail:admin@pgkimtomaszow.mbnet.pl

 

Adres strony internetowej Zamawiającego: www.pgkim.tomaszow.lubelski.mbnet.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Ogólne usługi komunalne.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:

 Dostawa paliw płynnych dla PGKiM Sp. z o.o. w Tomaszowie Lubelskim na 2012/2013r.

 II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawa.

 II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

 Przedmiotem zamówienia jest:

1.  Przedmiotem zamówienia jest: „Dostawa paliw płynnych dla PGKiM Sp. z o. o. w Tomaszowie Lubelskim na 2013/2014 r.”.

   a) olej napędowy ON – szacunkowa ilość 115000 litrów,

   b) benzyna bezołowiowa 95 – szacunkowa ilość 7500 litrów.

2. Biorąc pod uwagę szacunkowy zakres zamówienia, Zamawiający rozliczał będzie ten zakres  w oparciu o faktycznie dostarczone paliwa i ceny jednostkowe oraz upust cenowy podany przez Wykonawcę w formularzu ofertowym.

3. Jakość oferowanych paliw powinna spełniać wymogi zawarte w obowiązujących przepisach,w szczególności w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania  i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. z 2006 r. Nr 169, poz. 1200 z późn. zm.)  oraz Rozporządzeniu  Ministra  Gospodarki  z   9   grudnia  2008   r.   w   sprawie   wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2008 r. Nr 221, poz. 1441).

4. Tankowanie paliwa odbywać się będzie bezpośrednio do zbiorników samochodów i  sprzętu,  zapewniającego  pracę  w okresie letnim  i zimowym w Stacji Paliw Wykonawcy, czynnej 7 dni w tygodniu przez 24h na dobę, znajdującej się  w odległości nie większej  niż 5 kilometrów od siedziby Zamawiającego. Zakup paliwa dokonywany będzie po cenie aktualnie obowiązującej na danej stacji paliw  Wykonawcy w momencie zakupu, pomniejszony o stały upust niezmienny w całym okresie obowiązywania umowy udzielony przez Wykonawcę.

5. Rozliczanie finansowe za dostarczone do Zamawiającego paliwo  następować będzie w okresie- 2 razy w miesiącu to jest 15 dnia miesiąca i ostatniego dnia miesiąca.

6.  Rozliczenia należy dokonywać w rozbiciu na każdy rodzaj sprzętu.

7. Wraz z fakturami za pobrane paliwa należy dostarczyć dokumenty potwierdzające pobranie ich ilości (asygnaty) , podpisane  przez upoważnione osoby Zamawiającego.

8. Wykaz marek i numerów rejestracyjnych pojazdów oraz osób upoważnionych do pobrania i podpisania  będzie załączony do umowy po wyłonieniu Wykonawcy.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

 – główny przedmiot:                      kod. 09.13.41.00-8 – Olej napędowy

  dodatkowe przedmioty:           kod. 09.13.21.00-4 – Benzyna bezołowiowa

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:

 Rok od podpisania umowy.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Za spełnienie tego warunku Zamawiający uzna przedstawienie Koncesji na obrót paliwami ciekłymi wydanej na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. – Prawo Energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 ze zmianami).

Posiadania  uprawnienia do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami ciekłymi.

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie za spełnienie uzna złożenie pisemnego oświadczenia z art. 22 ust.1 ustawy.

·         III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie za spełnienie uzna złożenie pisemnego oświadczenia z art. 22 ust.1 ustawy.

·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie za spełnienie uzna złożenie pisemnego oświadczenia z art. 22 ust.1 ustawy.

·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie za spełnienie uzna złożenie pisemnego oświadczenia z art. 22 ust.1 ustawy.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

·     III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

·         koncesję, zezwolenie lub licencję,

·         III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

·        oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

  • Aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odbne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art.24 ust.1 pkt.2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art.24 ust.1 pkt.2 ustawy – z postępowania o udzielenizamówieniwyklucza się wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłci zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego.
  • Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
  • Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

 III.4.3) DOKUMENTY PODMIOTÓW ZAGRANICZNYCH

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej polskiej, przedkłada:

III.4.3.1 dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,

b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne  i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

 III.4.4. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

           lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacja o tym, że nie należy do grupy kapitałowej.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

cena – 100%,

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy

1. Zamawiający dopuszcza jeżeli  uzna za uzasadnione  możliwość  zmiany ustaleń zawartej umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy o których mowa w art. 144 ustawy Pzp w następujących przypadkach:

1) przekształcenia którejkolwiek ze stron umowy,

2) zmiany urzędowej wysokości stawki podatku VAT,

3) warunków płatności z zastrzeżeniem, że zmiana ta będzie korzystna dla Zamawiającego,

4) innych niezbędnych zmian pod warunkiem, że są korzystne i niezbędne dla Zamawiającego.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:  www.pgkim.tomaszow.lubelski.mbnet.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. ul. Lwowska 37 A,    22-600 Tomaszów Lubelski.

IV.4.4) Termin składania ofert: 12.07.2013r. godzina 11:00, miejsce: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. ul. Lwowska 37 A,  22-600 Tomaszów Lubelski w sekretariacie.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.07.2013r. o godzinie 11:30 w siedzibie Zamawiającego, przy ul. Lwowskiej 37 A,  w Tomaszowie Lubelskim.  

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej, ustanawiać dynamicznego systemu zakupów, oraz wybierać najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem licytacji elektronicznej.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – do pobrania – plik pdf

Informacja_o_wyborze_oferty