telefon

[Lipiec 10, 2013] Dostawa samochodu ciężarowego do wywozu odpadów komunalnych w formie leasingu operacyjnego

Lipiec 10, 2013

Tomaszów Lubelski: Dostawa samochodu ciężarowego do wywozu odpadów komunalnych w formie leasingu operacyjnego

 Numer ogłoszenia  268252 – 2013; data zamieszczenia: 10.07.2013

 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawa.

 Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 I. 1) NAZWA I ADRES:

 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o.

 adres: ul. Lwowska 37A 22-600 Tomaszów Lubelski

 Tel. 84 664 2461 Fax 84 664 3519

 e-mail:admin@pgkimtomaszow.mbnet.pl

 Adres strony internetowej Zamawiającego: www.pgkim.tomaszow.lubelski.mbnet.pl

 I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Ogólne usługi komunalne.

 SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:

  Dostawa samochodu ciężarowego do wywozu odpadów komunalnych w formie leasingu operacyjnego

  II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

  Przedmiotem zamówienia jest:

 „Dostawa samochodu ciężarowego do wywozu odpadów komunalnych w formie leasingu operacyjnego”

 1. Samochód będący przedmiotem umowy ma spełniać następujące wymagania:

 a) wymagania techniczne określone przez obowiązujące w Polsce przepisy dla pojazdów poruszających się po drogach publicznych, w tym warunki techniczne wynikające z ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2005 r. nr 108, poz. 908  z późn. zm.) oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy,

 b) posiadać homologację, wystawioną zgodnie z art. 68 ustawy Prawo o ruchu drogowym,

 c) Szczegółowe parametry techniczne oraz wyposażenie przedmiotu umowy określone zostały w:  „parametry samochodu”.

 2.  Wykonawca udzieli na kompletny samochód gwarancji na okres minimum 24 miesięcy z limitem kilometrów 100 000 – (limit km dotyczy podwozia).

     Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny:

       Wykonawca udzieli bezpłatnego serwisu w okresie trwania gwarancji w zakresie obsług, przeglądów i napraw (wraz z transportem i wymianą części zamiennych). Zakres obsługi serwisowej, obejmujący wykonanie obsług technicznych musi być zgodny z zaleceniami    i wytycznymi producenta podwozia i zabudowy.

       W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia  usterek wynikających    z normalnej eksploatacji samochodu w terminie do 48 godzin od chwili  zgłoszenia usterki przez Zamawiającego.

       W przypadku braku możliwości dokonania naprawy samochodu (dotyczy awarii samochodu w okresie gwarancji), która wyłącza samochód z eksploatacji na okres dłuższy niż pięć dni Wykonawca na okres naprawy samochodu zobowiązuje się na własny koszt dostarczyć do siedziby Zamawiającego samochód zastępczy  o podobnych  parametrach.  

 3.   Wymagania dotyczące leasingu:

 a)  Leasing operacyjny.

 b)  Waluta leasingu: PLN.

 c)  Pierwsza wpłata (opłata wstępna) 5 % wartości netto przedmiotu zamówienia + podatek VAT.

 d)  Okres leasingu: 60 rat.

 e)  Wartość końcowa wykupu – 5 %   wartości netto przedmiotu zamówienia + podatek VAT, (po wpłacie której prawo własności przedmiotu zamówienia przechodzi na Zamawiającego).

 f) Stawka referencyjna do składanej oferty powinna być sporządzona w oparciu  o zmienną stopę procentową WIBOR 1M ustaloną na dzień umieszczenia ogłoszeniao zamówieniu na portalu UZP.

 g) Raty leasingowe ustalone ze zmiennym oprocentowaniem WIBOR 1M z okresu poprzedzającego płatność raty leasingowej.

 h)Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru ubezpieczyciela, ponieważ sam będzie ponosił koszty ubezpieczenia leasingu.

 i)  Koszty uboczne powstałe przed przekazaniem przedmiotu leasingu, takie jak transport, rejestracja i inne, ponosi Wykonawca.

 j)  Wykonawca nie będzie żądał prawnych zabezpieczeń umowy leasingu.

 k) Pozostałe warunki leasingu regulowane są przez wewnętrzny regulamin wykonawcy oraz postanowienia Kodeksu cywilnego.   

 4.  Wymagania dotyczące przedmiotu leasingu:

 a)  Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z wszystkimi  wymaganiami Zamawiającego wskazanymi w niniejszej SIWZ,

 b)  oferowany samochód nie może posiadać cech gorszych od niżej wymienionych,

 c)  samochód musi być fabrycznie nowy rok produkcji 2013, sprawny technicznie, gotowy do eksploatacji i wolny od wad prawnych,

 d)  dostawę samochodu gotowego do użytku należy zrealizować w terminie: do 30 dni od daty podpisania umowy,

 e) Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego na własny koszt,

 f) Wykonawca przeszkoli w miejscu dostawy przedmiotu zamówienia, wyznaczonych pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi i eksploatacji samochodu bez pobierania dodatkowych opłat,

 g) odbiór samochodu będzie potwierdzony protokołem zdawczo-odbiorczym, podpisanym przez osobę upoważnioną ze strony Zamawiającego i Wykonawcy,

 h)  do samochodu będącego przedmiotem zamówienia Wykonawca dołączy następujące dokumenty:

 – książkę pojazdu,

 – świadectwo homologacji,

 – gwarancję (z książką gwarancyjną i instrukcją obsługi w języku polskim).

 PARAMETRY SAMOCHODU

 Samochód ciężarowy o DMC 18 ton

 Podwozie:

 1.  Kabina dzienna koloru białego ze stalowym zderzakiem

 2.  Lusterka główne i szerokokątne sterowane i ogrzewane elektrycznie

 3.  Szyby w drzwiach sterowane elektrycznie

 4.  Centralny zamek sterowany pilotem

 5.  Zewnętrzna osłona przeciwsłoneczna nad przednią szybą

 6.  Szyba przednia elektrycznie podgrzewana

 7.  Dwureflektorowe halogenowa światła przednie wykonane z tworzywa odpornego na uderzenia

 8.  Dwa światła ostrzegawcze na dachu kabiny „koguty”

 9.  Kolumna kierowniczy regulowana w dwóch płaszczyznach

 10. Luksusowy fotel kierowcy na zawieszeniu pneumatycznym z podgrzewanym siedziskiem

 11.  Podwójny fotel zmiennika tzw. ławka

 12.  Wywietrznik dachowy sterowany ręcznie

 13.  Ręcznie sterowana klimatyzacja z recyrkulacją powietrza

 14.  Radio CD

 15.  Komputer pokładowy z wyświetlaczem z menu w j. polskim

 16.  Ogranicznik prędkości do 85 km/h

 17.  Akustyczny ostrzegaczy sygnał cofania

 18.  Immobiliser silnika

 19.  Oś przednia na zawieszeniu parabolicznym o nośności min. 7,5 t

 20.  Oś tylna na min. 4 miechowym zawieszeniu pneumatycznym o nośności min. 11,5 t

 21.  Opony w rozmiarze 315/80R22,5 z bieżnikiem na drogi utwardzone i nieutwardzone

 22. Silnik o pojemności min. 6,5 litra i mocy min. 245 KM, Common Rail, minimalny   moment obrotowy 950 Nm

 23.  Emisja spalin Euro 5 osiągnięta z użyciem płynu AdBlue

 24.  Ręczna 6-biegowa skrzynia biegów + 1 bieg wsteczny

 25.  Oś tylna z mechaniczną blokadą mechanizmu różnicowego

 26.  Hamulce tarczowe na osi przedniej i tylnej

 27.  Rozstaw osi 4100 – 4200 mm

 28.  Wylot rury wydechowej skierowany do góry za kabiną

 29.  Zbiornik paliwa z tworzywa sztucznego o pojemności min. 200 litrów zamykany na    kluczyk

 30.  Pojazd przystosowany do pracy w niskich temperaturach otoczenia

 31.  Wlot powietrza na dachu kabiny

 Zabudowa śmieciarki:

 1.  Kompletne nadwozie śmieciarki tylno załadowczej o pojemności skrzyni  ładunkowej około 16m3.

 2.  Całe urządzenie śrutowane przed malowaniem.

 3.Malowanie podkładem a następnie lakierowanie na kolor RAL …. Wszystkie elementy składowe śmieciarki malowane przed montażem.

 4.  Skrzynia ładunkowa o kształcie owalnym.

 5.  Boki i dach skrzyni ładunkowej wykonane z pełnych arkuszy blachy.

 6.  Dno skrzyni ładunkowej wykonane w kształcie kila.

 7.  Skrzynia ładunkowa posiadająca zintegrowany zbiornik na odcieki, min 80 l,  w swojej przedniej części.

 8.  Dwa stopnie dla ładowaczy, każdy wyposażony w czujniki zajętości.

 9.  Urządzenie zasypowe kompatybilne z pojemnikami od 110 do 1.100 litrów

 10.  Oświetlenie wg obowiązujących przepisów o ruchu drogowych.

 11.  Dwa ostrzegawcze światła rotacyjne.

 12.  System CAN BUS posiadający wyświetlacz  z monitorem kamery cofania

 13.  System elektryczny 24V

 14.  Regulacja siły zgniotu w kabinie kierowcy

 15.  Kompletny układ hydrauliczny wraz z pompą olejową o zmiennym wydatku w zakresie.

 16.  Maksymalne ciśnienie robocze 220 bar.

 17.  Kamera cofania wraz z zamontowanym kolorowym 5,6” monitorem w kabinie kierowcy.

 18.  Rozdzielacz hydrauliczny z zaworami proporcjonalnymi.

 19.  Siłowniki otwierania odwłoka umieszczone na dachu skrzyni ładunkowej.

 20.  Siłowniki prasy umieszczone na zewnątrz odwłoka

 21.  Siłowniki zgarniaka odwrócone tłoczyskami do góry

 22.  Wszystkie spawy wykonane spoiną ciągłą.

 23.  Składana klapa odwłoka umożliwiająca ręczne wrzucanie odpadów (wys. po złożeniu około 1.050 mm od podłoża).

 24.  Łożyska śmieciarki bezobsługowe, max 2 pkt. Smarne na skrzyni ładunkowej.

 25.  Zamontowane błotniki i osłony przeciw najazdowe.

 26.  Nadwozie zgodne z CE.

  II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

 II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

 – główny przedmiot:                     kod. 34.11.00.00-0 – pojazdy do zbierania odpadów

   dodatkowe przedmioty:           kod. 66.11.40.00-2 – usługi leasingu finansowego

 II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:

 Dostawę samochodu gotowego do użytku należy zrealizować w terminie do 30 dni od daty podpisania umowy.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

 III.1) WADIUM

 Informacja na temat wadium: nie dotyczy

 III.2) ZALICZKI

 Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

 III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 ·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

 Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie za spełnienie uzna złożenie pisemnego oświadczenia z art. 22 ust.1 ustawy.

 ·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

 Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie za spełnienie uzna złożenie pisemnego oświadczenia z art. 22 ust.1 ustawy.

 ·         III.3.3) Potencjał techniczny

 Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie za spełnienie uzna złożenie pisemnego oświadczenia z art. 22 ust.1 ustawy.

 ·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

 Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie za spełnienie uzna złożenie pisemnego oświadczenia z art. 22 ust.1 ustawy.

 ·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

 Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie za spełnienie uzna złożenie pisemnego oświadczenia z art. 22 ust.1 ustawy.

 III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 ·        oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

 – Aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odbne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art.24 ust.1 pkt.2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,aw stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art.24 ust.1 pkt.2 ustawy – z postępowania o udzielenizamówieniwyklucza sięwykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację  lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłci zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego.

 III.4.3) DOKUMENTY PODMIOTÓW ZAGRANICZNYCH

 Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej polskiej, przedkłada:

 III.4.3.1 dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,

  III.4.4. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

            lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacja o tym, że nie należy do grupy kapitałowej.

 III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

 SEKCJA IV: PROCEDURA

 IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

 cena – 100%,

 IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

 Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy

 Zamawiający określa następujące warunki, w jakich dopuszcza możliwość dokonania zmian umowy:

 a) zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności  spowodowanych problemami z jego zdolnością płatniczą lub warunkami organizacyjnymi lub okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy,

 b)  zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia Stron,

 c)  zmiany osób i podmiotów zdolnych do wykonania zamówienia, w przypadku zdarzeń losowych  niezależnych od Wykonawcy po uzyskaniu zgody Zamawiającego,

 d)  w  razie  zaistnienia  istotnej  zmiany  okoliczności  powodującej,  że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w całości lub w części, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

 IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:  www.pgkim.tomaszow.lubelski.mbnet.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. ul. Lwowska 37 A,    22-600 Tomaszów Lubelski.

IV.4.4) Termin składania ofert: 24.07.2013r. godzina 1100, miejsce: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. ul. Lwowska 37 A,  22-600 Tomaszów Lubelski w sekretariacie.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.07.2013r. o godzinie 1130 w siedzibie Zamawiającego, przy ul. Lwowskiej 37 A,  w Tomaszowie Lubelskim.  

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej, ustanawiać dynamicznego systemu zakupów, oraz wybierać najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem licytacji elektronicznej.

 

Numer ogłoszenia: 283412 – 2013; data zamieszczenia: 19.07.2013 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 268252 – 2013 data 10.07.2013 r.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Tomaszowie Lubelskim, ul. Lwowska 37A, 22-600 Tomaszów Lubelski, woj. lubelskie, tel. 084 6642461, fax. 084 6643519.
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić: Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4. W ogłoszeniu jest: Podwozie: 1. Kabina dzienna koloru białego ze stalowym zderzakiem 10. Luksusowy fotel kierowcy na zawieszeniu pneumatycznym z podgrzewanym siedziskiem. W ogłoszeniu powinno być: Podwozie: 1. Kabina dzienna koloru białego ze stalowym zderzakiem. Zamawiający dopuszcza kabinę koloru pomarańczowego. 10. Luksusowy fotel kierowcy na zawieszeniu pneumatycznym z podgrzewanym siedziskiem. Zamawiający dopuszcza fotel kierowcy na zawieszeniu pneumatycznym bez podgrzewanego siedziska.. Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4. W ogłoszeniu jest: 24.07.2013 godzina 11:00, miejsce Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. ul. Lwowska 37A, 22-600 Tomaszów Lubelski w sekretariacie.. W ogłoszeniu powinno być: 26.07.2013 godzina 11:00, miejsce Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. ul. Lwowska 37A, 22-600 Tomaszów Lubelski w sekretariacie..

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – do pobrania – plik pdf

Wyjaśnienie_treści_SIWZ

Wyjaśnienie_i_modyfikacja_treści_SIWZ

Wyjasnienie_i_zmiana_tresci_SIWZ

Wyjaśnienie treści SIWZ i zmiana terminu składania ofert

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty