telefon

[czerwiec 11, 2013] Ogłoszenie o przetargu publicznym

czerwiec 11, 2013

 OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM

          Zarząd Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Tomaszowie Lubelskim ul. Lwowska 37 A, 22-600 Tomaszów Lubelski, zarejestrowanego w Sądzie Rejonowym  w Lublinie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000127373, kapitał zakładowy: 28.105.000,00 zł. NIP 921-00-10-133, Regon 950177059 zaprasza do składania ofert nabycia pakietu 665 udziałów Spółki Zakładu Usług Komunalnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tomaszowie Lubelskim (adres: ul. Lwowska 37A) wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, Sąd Rejonowy Lublin Wschód  w Lublinie z siedzibą w Świdniku  ul. Wyszyńskiego 18, 21-040 Świdnik  pod numerem KRS 0000040580, kapitał zakładowy: 130.000,00 zł.

Podstawa prawna zbycia udziałów

Przetarg przeprowadza się na podstawie art. 12 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r.    o gospodarce komunalnej (tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236 z późn. zm.), art. 33 ust 1 pkt. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji ( Dz. U z 2013 r. poz. 216), rozdziału 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie szczegółowego trybu zbywania akcji Skarbu Państwa (Dz. U. z 2011 r. Nr 114, poz. 664) oraz Uchwały Nr 2/200/2013 z dnia 3 czerwca 2013r. Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o. o. w Tomaszowie Lubelskim w sprawie zbycia wszystkich udziałów w ZUK Sp. z o. o. w Tomaszowie Lubelskim będących własnością PGKiM Sp. z o. o. w Tomaszowie Lubelskim i wystąpienia ze Spółki.

Przedmiot przetargu

Przedmiotem przetargu jest zbycie pakietu 665 udziałów, stanowiących 51,95 % kapitału zakładowego spółki ZUK Sp. z o. o. w Tomaszowie Lubelskim ul. Lwowska 37A. Cena nominalna 1 udziału wynosi 100 zł. (słownie: sto zł.).

Cena wywoławcza

Cena wywoławcza (minimalna  cena sprzedaży) za cały pakiet udziałów wynosi 218.785,00 zł (słownie: dwieście osiemnaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt pięć zł.). Zbycie całego pakietu udziałów może nastąpić wyłącznie na rzecz jednego oferenta.

Miejsce i termin oraz warunki po spełnieniu których oferent może zapoznać się z dokumentacją dotyczącą sytuacji prawnej i ekonomiczno-finansowej Spółki

 1. Przed złożeniem oferty, zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją dotyczącą sytuacji prawnej i ekonomiczno-finansowej Spółki ZUK w jej siedzibie. Warunkiem zapoznania się z dokumentacją dotyczącą sytuacji prawnej i ekonomiczno-finansowej Spółki jest podpisanie oświadczenia  o zachowaniu poufności oraz przedstawienie aktualnego dokumentu korporacyjnego, tj. odpisu z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego/zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej w formie wydruku ze strony internetowej CEIDG, odzwierciedlającego aktualną reprezentację zainteresowanego (z datą wystawienia nie wcześniejszą niż na trzy miesiące przed przedstawieniem dokumentu), a w przypadku, gdy zainteresowanym jest osoba fizyczna nie będąca przedsiębiorcą okazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość.

 2. Możliwe jest zapoznanie się z dokumentacją dotyczącą sytuacji prawnej i ekonomiczno-finansowej Spółki przez pełnomocnika po przedłożeniu stosownego pełnomocnictwa.

Miejsce i termin udostępnienia szczegółowych informacji o wymaganiach stawianych uczestnikom przetargu oraz o szczegółowych warunkach jakie powinna spełniać oferta

Szczegółowe informacje na temat przetargu zawarte są w „Regulaminie Przetargu Publicznego na sprzedaż udziałów PGKiM Sp. z o . o. w Tomaszowie Lubelskim w spółce ZUK Sp. z o. o. w Tomaszowie Lubelskim” i można je uzyskać pod numerem tel. 84 6642461, na stronie internetowej (dostęp poprzez stronę internetową www.pgkim.tomaszow.lubelski.mbnet.pl) oraz w siedzibie spółki (zbywcy) w terminie nie później niż na 3 dni przed terminem składania ofert.

Wadium     

 1. Przystępując do przetargu oferent zobowiązany jest wnieść wadium w formie pieniężnej  w wysokości  5.000,00 zł. (słownie: pięć  tysięcy zł.) przelewem na rachunek bankowy   w Banku PEKAO S.A. I/O w Tomaszowie Lubelskim nr 24 1240 2832 1111 0000 3297 1781 najpóźniej do dnia składania ofert.
 2. Za chwilę wniesienia wadium uznaje się chwilę złożenia bankowi polecenia przelewu.
 3. Wadium podlega zaliczeniu na poczet ceny sprzedaży udziałów.
 4. Wadium wnosi się na okres związania ofertą.
 5. Zwrot wadium następuje na rachunek, z którego dokonano wpłaty wadium chyba, że oferent pisemnie wskaże inny rachunek bankowy do zwrotu wadium.
 6. W przypadku uchybienia terminowi określonemu w wezwaniu do zapłaty ceny za zbywane udziały przez oferenta, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, gdy wybrany oferent uchyla się od zawarcia umowy sprzedaży udziałów, wniesione przez niego wadium nie podlega zwrotowi.

Sposób zapłaty ceny

Zapłata ceny za udziały nastąpi jednorazowo przelewem na rachunek bankowy PGKiM Sp. z o. o. w Tomaszowie Lubelskim do dnia zawarcia umowy sprzedaży udziałów.

Miejsce, tryb, forma oraz termin złożenia oferty

Pisemne oferty należy złożyć w sekretariacie PGKiM Sp. z o. o. ul. Lwowska 37A, 22-600 Tomaszów Lubelski w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „PGKiM Sp. z o. o. Tomaszów Lubelski – zbycie udziałów”. Nie otwierać , w terminie do dnia 11.07. 2013 r. do godziny 1000. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę zakupu udziałów. Do oferty należy dołączyć dowód wniesienia wadium.

Miejsce i termin otwarcia ofert

 1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.07. 2013 r. o godzinie 1015  w siedzibie PGKiM Sp. z o. o. ul. Lwowska 37A, Tomaszów Lubelski sala nr 7.
 2. Komisyjny wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi nie później niż 14 dni od daty otwarcia ofert.
 3. Oferent jest związany złożoną ofertą do chwili zawiadomienia go o wyborze innej oferty, jednak nie dłużej niż przez 2 miesiące od dnia upływu terminu składania ofert.
 4. O wyniku przetargu oferenci zostaną niezwłocznie poinformowani pisemnie.

Informacje dodatkowe

 1. Zarząd PGKiM Sp. z o. o. w Tomaszowie Lubelskim zastrzega sobie prawo: zamknięcia przetargu bez rozstrzygnięcia w przypadku odstąpienia od przeprowadzenia przetargu, w tym z powodu niewybrania żadnej ze złożonych ofert oraz do przedłużenia terminu składania ofert.
 2. Oferty złożone po terminie oraz nieodpowiadające warunkom określonym w niniejszym zaproszeniu i warunkach przetargu zostaną odrzucone.

                           Zatwierdził

                        Prezes Zarządu Dyrektor

                                                                                                                                                                  Renata Miziuk

Regulamin przetargu publicznego na sprzedaż udziałów PGKiM Sp. z o . o. w Tomaszowie Lubelskim w spółce ZUK Sp. z o. o. w Tomaszowie Lubelskim