telefon

[Lipiec 27, 2015] Przetarg na budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ul. Ogrodowej w Tomaszowie Lubelskim

Lipiec 27, 2015

Tomaszów Lubelski: Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ul. Ogrodowej w Tomaszowie Lubelskim

Numer ogłoszenia: 190070 – 2015; data zamieszczenia: 27.07.2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU- roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
„Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o.”
adres: ul. Lwowska 37A 22-600 Tomaszów Lubelski
Tel. 84 664 2461 Fax 84 664 3519

Adres strony internetowej Zamawiającego: www.pgkim.tomaszow.lubelski.mbnet.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Ogólne usługi komunalne.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:

Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ul. Ogrodowej
w Tomaszowie Lubelskim

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ul. Ogrodowej w Tomaszowie Lubelskim.
Zamawiający posiada dokumentację projektową, pozwolenie na budowę – decyzja nr AB.6740.286.2014 z dnia 30.06.2015 r. wydana przez Starostę Tomaszowskiego oraz specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych.
Dokumentacja projektowa przewiduje wykonanie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej DN200:
– odcinków kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej DN200 o łącznej długości L1 = 194,40 m [w technologii przewiertu sterowanego z rur tworzywowych PE100RC],
– odcinków kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej DN150 o łącznej długości L2 = 16,80 m [w technologii wykopowej z rur tworzywowych PVC-U],
– studni kanalizacyjnych DN1200 – 9 szt.
Zadanie obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej o łącznej długości: L= 211,20 m
Opis przedmiotu zamówienia:
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony jest w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz w przedmiarach robót, stanowiący Załącznik Nr 10 do niniejszej dokumentacji przetargowej.
2. Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych rozwiązań, niż określone w „Opisie przedmiotu zamówienia” poprzez wskazanie ich znaków towarowych, patentów lub pochodzenia (jeżeli takie rozwiązania występują). Dopuszczalny jest więc materiał wskazany w opisie przedmiotu zamówienia „lub równoważny” – dotyczy to wszelkiego rodzaju materiałów, produktów, rozwiązań itp. ewentualnie określonych w opisie przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie ich znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, lecz o nie gorszych parametrach technicznych, funkcjonalnych i eksploatacyjnych. Ponadto Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w „Opisie przedmiotu zamówienia” jeżeli opis ten jest wykonany za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia w rozumieniu art. 30 ust. 4 ustawy. Na etapie realizacji zadania przed zastosowaniem rozwiązań równoważnych na Wykonawcy ciąży obowiązek uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego na zastosowanie danego materiału, wyrobu, urządzenia, sprzętu lub technologii.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

Główny przedmiot:

45.23.24.60-4 – Roboty sanitarne
45.23.24.40-8 – Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzenia ścieków

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: do 15.10.2015 roku

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium:
Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 5.000,00 zł, (słownie: pięć tysięcy zł).
Wadium może być wniesione w formach przewidzianych art. 45 ust. 6 ustawy, tj.
a) pieniądzu,
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późniejszymi zmianami).
Wadium w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku PEKAO S.A. I/O w Tomaszowie Lubelskim nr 24 1240 2832 1111 0000 3297 1781.
Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego będzie skuteczne, jeżeli znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji z jej treści musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację, np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 5 ustawy.
Dokument potwierdzający wniesienie wadium (kopię) należy załączyć do oferty.
Brak złożenia wadium w określonym terminie spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania.
Jeżeli wadium zostało wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.
Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy.
Wykonawca, którego oferta została wybrana, traci wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego w przypadku, gdy:
1) odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,
2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie za spełnienie uzna złożenie pisemnego oświadczenia z art. 22 ust.1 ustawy.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
wykazał się w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonaniem co najmniej dwóch robót budowlanych obejmujących swym zakresem budowę sieci kanalizacji sanitarnej/deszczowej z rur z tworzyw sztucznych o średnicy minimum 250 mm i długości nie mniejszej jak 150 m każda, metodą przewiertu sterowanego.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Dysponował osobami oraz zapewnił kierowanie robotami objętymi umową przez osoby posiadające kwalifikacje oraz spełniające wymagania określone w ustawie Prawo Budowlane.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie za spełnienie uzna złożenie pisemnego oświadczenia z art. 22 ust.1 ustawy.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
1. Wykazu wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, potwierdzającego zrealizowanie co najmniej dwóch robót budowlanych obejmujących swym zakresem budowę sieci kanalizacji sanitarnej/deszczowej z rur z tworzyw sztucznych o średnicy minimum 250 mm i długości nie mniejszej 150 m każda, metodą przewiertu sterowanego z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat i miejsca wykonania oraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, ze roboty te zostały wykonane należycie.
2. Oświadczenie, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 ustawy.
2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy.
3. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
4. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
1. Nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
2. Nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

Cena – 97
Okres rękojmi – 3

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy winny zostać dokonane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający dopuszcza zmiany w zawartej umowie z uwagi na:
a) warunki atmosferyczne uniemożliwiające terminowe i prawidłowe wykonanie zadania,
b) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne lub archeologiczne,
c) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe (niezinwentaryzowane lub błędnie zinwentaryzowane obiekty budowlane),
d) konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania o odbioru robót budowlanych,
e) wystąpienia zdarzeń niezawinionych przez Wykonawcę,
f) ograniczenia zakresu przedmiotu umowy, z jednoczesnym ustaleniem wartości robót wyłączonych w oparciu o stosowne pozycje kosztorysu ofertowego i związanym z tym zmniejszeniem wynagrodzenia ryczałtowego należnego Wykonawcy.
g) gdy zasinieje inna, trudna do przewidzenia okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stroi on nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania zamówienia zgodnie z zawartą umowa.
h) nie stanowi zmiany umowy, w rozumieniu art. 144 ustawy – Prawo zamówień publicznych: zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy np. zmiana osób wskazanych do kontaktu, zmiana inspektora nadzoru, zmiana danych teleadresowych.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pgkim.tomaszow.lubelski.mbnet.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. ul. Lwowska 37 A, 22-600 Tomaszów Lubelski.

IV.4.4) Termin składania ofert: 11.08.2015 r. do godz. 11:00, miejsce: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. ul. Lwowska 37 A, 22-600 Tomaszów Lubelski w sekretariacie.
Otwarcie ofert nastąpi w w/w terminie o godzinie 11:30 w siedzibie Zamawiającego, przy ul. Lwowskiej 37 A w Tomaszowie Lubelskim.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – plik pdf – do pobrania

Załącznik Nr 1 – Formularz ofertowy – plik pdf – do pobrania

Załącznik Nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – plik pdf – do pobrania

Załącznik Nr 3 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – plik pdf – do pobrania

Załącznik Nr 4 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej – plik pdf – do pobrania

Załącznik Nr 5 – Wykaz części zamówienia, których wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom – plik pdf – do pobrania

Załącznik Nr 6 -Wzór pisemnego zobowiązania innego podmiotu – plik pdf – do pobrania

Załącznik Nr 7 – Oświadczenie o posiadaniu wymaganych uprawnień przez osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia – plik pdf – do pobrania

Załącznik Nr 8 – Doświadczenie zawodowe – plik pdf – do pobrania

Załącznik Nr 9 – Umowa – projekt – plik pdf – do pobrania

Załącznik Nr 10 – Opis przedmiotu zamówienia – plik rar – do pobrania

Odpowiedź na pytanie w sprawie treści SIWZ – plik pdf – do pobrania

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – plik pdf – do pobrania