telefon

[Marzec 26, 2014] Przetarg na dobrowolne grupowe ubezpieczenie na życie dla pracowników Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Tomaszowie Lubelskim oraz członków ich rodzin.

Marzec 26, 2014

Tomaszów Lubelski: Dobrowolne grupowe ubezpieczenie na życie dla pracowników Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Tomaszowie Lubelskim  oraz członków ich rodzin.

 Numer ogłoszenia: 101968 – 2014; data zamieszczenia: 26.03.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługa.

 Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 I. 1) NAZWA I ADRES:

 „Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o.”

 adres: ul. Lwowska 37A 22-600 Tomaszów Lubelski

 Tel. 84 664 2461 Fax 84 664 3519

 e-mail:sekretariat@pgkim-tomaszow.pl

 Adres strony internetowej Zamawiającego: www.pgkim.tomaszow.lubelski.mbnet.pl

 I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Ogólne usługi komunalne.

 SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:

 Dobrowolne grupowe ubezpieczenie na życie dla pracowników Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.  o. w Tomaszowie Lubelskim  oraz członków ich rodzin.

 II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługa.

 II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

 Przedmiot zamówienia obejmuje wypadki ubezpieczeniowe dotyczące życia i zdrowia pracowników Zamawiającego oraz członków ich rodzin.           

 2. Opis przedmiotu zamówienia:

 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku numer 1 do SIWZ „Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia”.

 II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

 II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):   

 66.51.10.00-5 usługi ubezpieczeń na życie,

 66.51.20.00-2  usługi ubezpieczeń od następstw nieszczęśliwych wypadków i  ubezpieczeń zdrowotnych,

  66.51.21.00-3  usługi ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.

 II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: od 01.07.2014r. do 30.06.2017r.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 ·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

 Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 Posiadać uprawnienia do wykonania działalności ubezpieczeniowej, a w szczególności prowadzi działalność ubezpieczeniową zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003 roku o działalności ubezpieczeniowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r., Nr 11, poz. 66 z późn. zm.).

 ·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

 Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 Posiadać wiedzę i doświadczenie – Zamawiający nie precyzuje żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku nastąpi przez złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

 ·         III.3.3) Potencjał techniczny

 Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 Dysponować odpowiednim potencjałem technicznym  – Zamawiający nie precyzuje żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku nastąpi przez złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

 ·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

 Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 Dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia  – Zamawiający nie precyzuje żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku nastąpi przez złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

 ·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

 Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 Znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej – Wykonawca posiadający spełniające normy ustawowe, wskaźniki pokrycia marginesu wypłacalności środkami własnymi oraz wskaźniki pokrycia rezerw techniczno-ubezpieczeniowych aktywami na dzień 31.12.2013 r.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

         koncesję, zezwolenie lub licencję

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

         oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

         aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

Nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego  2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla  wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

         cena – 50%,

         wysokość oferowanych świadczeń – 40%,

         dodatkowe ryzyka oraz zaakceptowane definicje – 10 %.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

 1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

2. Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze stron z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia w sytuacji, gdy udział Ubezpieczonych w umowie ubezpieczenia nie przekroczy 40 % ogólnej liczby pracowników.

3. W przypadku otwarcia likwidacji lub ogłoszenia upadłości Wykonawcy, Zamawiający może w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o zaistniałym fakcie, rozwiązać umowę z zachowaniem 2 miesięcznego okresu Wypowiedzenia.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:  www.pgkim.tomaszow.lubelski.mbnet.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. ul. Lwowska 37 A,    22-600 Tomaszów Lubelski.

IV.4.4) Termin składania ofert: 09.04.2014r. godzina 1100, miejsce: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. ul. Lwowska 37 A,  22-600 Tomaszów Lubelski w sekretariacie.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu – 09.04.2014r. o godzinie 1130 w siedzibie Zamawiającego,          przy ul. Lwowskiej 37 A,  w Tomaszowie lubelskim.  

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

IV.4.18) Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej, ustanawiać dynamicznego systemu zakupów, oraz wybierać najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik 1 – opis przedmiotu zamówienia

Załącznik 2 – Formularz oświadczenia

Załącznik 3 – Oświadczenie o akceptacji wzoru umowy

Załącznik 4 – Formularz oferty

Załącznik nr 5

Informacja o unieważnieniu postępowania