telefon

[Styczeń 20, 2014] Przetarg na odbiór i odzysk odpadów o kodzie 19 12 12 (frakcja nadsitowa) tj. – inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11, wytwarzane w procesie technologicznym obróbki odpadów komunalnych na terenie Bazy segregacji odpadów przy ul. Petera przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Tomaszowie Lubelskim na rok 2014.

Styczeń 20, 2014

Tomaszów Lubelski: Odbiór i odzysk odpadów o kodzie 19 12 12 (frakcja nadsitowa) tj. – inne odpady  (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11, wytwarzane w procesie technologicznym obróbki odpadów komunalnych na terenie Bazy segregacji odpadów przy ul. Petera przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Tomaszowie Lubelskim na rok 2014.

Numer ogłoszenia 21498 – 2014; data zamieszczenia: 20.01.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługa

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 I. 1) NAZWA I ADRES:

 „Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o.”

 adres: ul. Lwowska 37A 22-600 Tomaszów Lubelski

 Tel. 84 664 2461 Fax 84 664 3519

 Adres strony internetowej Zamawiającego: www.pgkim.tomaszow.lubelski.mbnet.pl

 I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Ogólne usługi komunalne.

 SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:

  Odbiór i odzysk odpadów o kodzie 19 12 12 (frakcja nadsitowa) tj. – inne odpady  (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11, wytwarzane w procesie technologicznym obróbki odpadów komunalnych na terenie Bazy segregacji odpadów przy ul. Petera przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp.  z o. o. w Tomaszowie Lubelskim na rok 2014.

 II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługa

  II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

 1. Przedmiot zamówienia obejmuje: odbiór i odzysk odpadów o kodzie 19 12 12 (frakcja nadsitowa) tj. – inne odpady  (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11, wytwarzane w procesie technologicznym obróbki odpadów komunalnych na terenie Bazy segregacji odpadów przy ul. Petera przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp.  z o. o. w Tomaszowie Lubelskim na rok 2014.

 2. Odbiór, transport i odzysk łącznie z nadzorem nad tego rodzaju działaniami dla odpadów powstałych po procesie mechanicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, z których zostaje wydzielona frakcja nadsitowa oznaczona kodem 19 12 12. Frakcja ta wymaga zastosowania procesów odzysku.

 3. Szacunkowa ilość odpadów do zagospodarowania to około 5000 Mg. Zamawiający zastrzega, że podana ilość jest  ilością szacunkową, obrazującą możliwą wielkość zakresu przedmiotu zamówienia i może być pomocna na etapie przygotowania oferty. Zamawiający nie musi zrealizować zamówienia do pełnej wysokości podanej ilości odpadów.

 4. Szacunkowa dzienna ilość odpadów do transportu i zagospodarowania przez Wykonawcę – około 40 Mg.

 5. Załadunek odpadów odbywać się będzie przez Zamawiającego w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 700 – 1500.

 6. Miejsce załadunku odpadów – Baza segregacji odpadów, ul. Petera w Tomaszowie Lubelskim.

 II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

 Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia wybranemu w postępowaniu Wykonawcy zamówienia uzupełniającego, stanowiącego nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego.

 II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

 – główny przedmiot:                    kod. 90.50.00.00.2 – usługi związane z odpadami

  dodatkowe przedmioty:           kod. 90.51.20.00.9 – usługi transportu odpadów

 II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

 II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:

 Od dnia podpisania umowy do 31.12.2014 r.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

 Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 – posiadanie aktualnego zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych lub zapewnienia gotowości przyjęcia odpadów komunalnych przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie  odzysku lub unieszkodliwiania odpadów w zakresie objętym przedmiotem zamówienia,

 – posiadanie aktualnego zezwolenia na transport odpadów komunalnych w zakresie objętym przedmiotem zamówienia,

 – w przypadku powierzenia niektórych zadań podwykonawcom, również oni winni posiadać wymagane przepisami prawa stosowne zezwolenia, wpisy, dotyczące wykonywania przez nich usług.

 ·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

 Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie za spełnienie uzna złożenie pisemnego oświadczenia z art. 22 ust.1 ustawy.

 ·         III.3.3) Potencjał techniczny

 Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie za spełnienie uzna złożenie pisemnego oświadczenia z art. 22 ust.1 ustawy.

 ·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

 Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie za spełnienie uzna złożenie pisemnego oświadczenia z art. 22 ust.1 ustawy.

 ·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

 Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie za spełnienie uzna złożenie pisemnego oświadczenia z art. 22 ust.1 ustawy.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

     III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

 ·         koncesję, zezwolenie lub licencję,

 ·         III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 ·        oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

 Aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odbne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art.24 ust.1 pkt.2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art.24 ust.1 pkt.2 ustawy–z postępowania o  udzielenie  zamówienia  wyklucza  się  wykonawców,  w  stosunku  do  których  otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeni upadłci zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ ni przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego.

  • Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
  • Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

 III.4.3) DOKUMENTY PODMIOTÓW ZAGRANICZNYCH

 Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej polskiej, przedkłada:

 III.4.3.1 dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,

 b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne           i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

 III.4.4. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

           lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacja o tym, że nie należy do grupy kapitałowej.

 III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

 SEKCJA IV: PROCEDURA

 IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

 IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

 IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

 IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

 cena – 100%,

 IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

 IV.3) ZMIANA UMOWY

 Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy

 Zamawiający dopuszcza jeżeli  uzna za uzasadnione  możliwość  zmiany ustaleń zawartej umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy o których mowa w art. 144 ustawy Pzp w następujących przypadkach:

 1. Zmiany prawa powszechnie obowiązującego wpływające na zasady odbierania                       i zagospodarowania odpadów.

 2. Zmiany wynagrodzenia umownego w przypadku wprowadzenia ustawowej zmiany stawki podatku VAT.

 3. W przypadku zaistnienia sytuacji opisanych w pkt. od 1 do 2 Zamawiający dopuszcza możliwość ewentualnego zmniejszenia lub zwiększenia wynagrodzenia o kwotę nie większą niż udokumentowany wzrost / zmniejszenie kosztów świadczenia usługi.

 4. W przypadku zmian prawnych i organizacyjnych Wykonawcy.

 IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:  www.pgkim.tomaszow.lubelski.mbnet.pl

 Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. ul. Lwowska 37 A,    22-600 Tomaszów Lubelski.

 IV.4.4) Termin składania ofert: 30.01.2014r. godzina 11:00, miejsce: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. ul. Lwowska 37 A,  22-600 Tomaszów Lubelski w sekretariacie.

 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.01.2014r. o godzinie 11:30 w siedzibie Zamawiającego, przy ul. Lwowskiej 37 A,  w Tomaszowie Lubelskim.  

 IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

 IV.4.17) Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej, ustanawiać dynamicznego systemu zakupów, oraz wybierać najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem licytacji elektronicznej.

 SIWZ na transport i zagospodarowanie odpadów – plik pdf – do pobrania

Modyfikacja_treści_SIWZ – plik pdf – do pobrania

Informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej oferty – plik pdf – do pobrania