telefon

[Grudzień 4, 2013] Przetarg na ubezpieczenia komunikacyjne dla pojazdów Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Tomaszowie Lubelskim

Grudzień 4, 2013

Tomaszów Lubelski: Ubezpieczenia komunikacyjne dla pojazdów Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Tomaszowie Lubelskim     

 

Numer ogłoszenia: 500334 – 2013; data zamieszczenia: 04.12.2013

                                          OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:

„Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o.”

adres: ul. Lwowska 37A 22-600 Tomaszów Lubelski

Tel. 84 664 2461 Fax 84 664 3519

 

Adres strony internetowej Zamawiającego: www.pgkim.tomaszow.lubelski.mbnet.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Ogólne usługi komunalne.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:

Ubezpieczenia komunikacyjne dla pojazdów Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej  i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Tomaszowie Lubelskim     

 II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługa.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

 Przedmiotem ubezpieczenia jest:

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (OC p.p.m.),

Ubezpieczenie Auto Casco (AC),

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów (NNW),

Ubezpieczenie assistance (ASS).

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ „Szczegółowy  Opis Przedmiotu Zamówienia”.

 

II.1.5) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

W przypadku wzrostu majątku w okresie trwania umowy, Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających w trybie zamówienia z wolnej ręki, których wartość nie stanowi więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego w myśl art. 67 ust. 1 pkt. 6 Ustawy.

Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie podstawowe zobowiązany będzie do zastosowania w zamówieniach uzupełniających stawek/składek takich samych, jak w zamówieniu podstawowym bez stosowania składek minimalnych wynikających z zasad obowiązujących u Wykonawcy oraz zobligowany będzie do zastosowania terminów określonych w pkt. 4 SIWZ.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

 

– główny przedmiot: 66.51.41.10-0 – Usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych

                            66.51.21.00-0 – Usługi ubezpieczeń od następstw nieszczęśliwych  wypadków

                         66.51.61.00-1 – Usługi ubezpieczenia pojazdów mechanicznych od odpowiedzialności cywilnej

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:

od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2015 r.                      

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania działalności ubezpieczeniowej, a w szczególności prowadzi działalność ubezpieczeniową zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003 roku o działalności ubezpieczeniowej (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r., Nr 11. poz. 66 z późn. zm.), działając w formie spółki akcyjnej lub Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych i posiadając zezwolenie organu nadzoru na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej obejmującej przedmiot zamówienia lub, gdy zezwolenie nie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów, zaświadczenie właściwego organu państwowego, że Wykonawca prowadzi działalność ubezpieczeniową obejmującą przedmiot zamówienia.

 

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie za spełnienie uzna złożenie pisemnego oświadczenia z art. 22 ust.1 ustawy.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie za spełnienie uzna złożenie pisemnego oświadczenia z art. 22 ust.1 ustawy.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie za spełnienie uzna złożenie pisemnego oświadczenia z art. 22 ust.1 ustawy.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawcy posiadają, spełniające normy ustawowe, wskaźniki pokrycia marginesu wypłacalności środkami własnymi oraz wskaźniki pokrycia rezerw techniczno-ubezpieczeniowych aktywami na dzień 30.09.2013 r.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE   MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału                   w postępowaniu, należy przedłożyć:

Zezwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej obejmującej przedmiot zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24    ust 1 ustawy.

2. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy – „z postępowania o  udzielenie  zamówienia  wyklucza  się  wykonawców,  w  stosunku  do  których  otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego”.  

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

Nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16

lutego  2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej.

 

III.6) Inne dokumenty

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1.    Jeżeli Wykonawca działa w formie towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych przewidującego możliwość ubezpieczenia osób, które nie są członkami towarzystwa, Wykonawca złoży aktualny statut towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych oraz oświadczenie,zobowiązujące do traktowania Zamawiającego jako jednostkę nie będącą członkiem towarzystwa.

2.  Ogólne i szczególne warunki ubezpieczeń, które będą miały zastosowanie do przedmiotu ubezpieczeń, potwierdzone przez pełnomocnika, parafowane na każdej stronie, oraz z potwierdzoną ważnością na dzień złożenia oferty.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

Najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w przypadku gdy:

a)    wykonanie zamówienia lub jego części w określonym pierwotnie terminie nie leży w interesie Zamawiającego,

b)   zmiana treści umowy wynikać będzie z konieczności dostosowania do bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, znowelizowanego w trakcie wykonywania zamówienia,

c)    warunkiem dokonania zmian, o których mowa jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą zmianę, zawierającego przynajmniej opis zmiany, uzasadnienie zmiany, wyliczenie różnicy w wysokości składki ubezpieczeniowe wynikającej ze zmiany.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:  www.pgkim.tomaszow.lubelski.mbnet.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. ul. Lwowska 37 A,    22-600 Tomaszów Lubelski.

IV.4.4) Termin składania ofert: 16.12.2013r. do godziny 1100, miejsce: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. ul. Lwowska 37 A,  22-600 Tomaszów Lubelski w sekretariacie.

Otwarcie ofert nastąpi w w/w terminie o  godzinie 1130 w siedzibie Zamawiającego, przy    ul. Lwowskiej 37 A  w Tomaszowie Lubelskim.  

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – do pobrania

Załącznik nr 1-szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – do pobrania

Załącznik_nr_1 – szczegółowy_opis_przedmiotu_zamówienia – plik doc – do pobrania

Załącznik nr 2 do SIWZ – do pobrania

Załącznik nr 3 – formularz oferty – do pobrania

Załącznik nr 4 – oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – do pobrania

Załącznik_nr_5 -_formularz_oświadczenia – do pobrania

Załącznik nr 6 – oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej – do pobrania

Załącznik nr 7 – wzór umowy – do pobrania

Informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty