telefon

[Styczeń 10, 2014] Przetarg na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Tomaszowie Lubelskim

Styczeń 10, 2014

Tomaszów Lubelski: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Tomaszowie Lubelskim    

 Numer ogłoszenia: 10640-2014; data zamieszczenia: 10.01.2014

                                          

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:

„Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o.”

adres: ul. Lwowska 37A 22-600 Tomaszów Lubelski

Tel. 84 664 2461 Fax 84 664 3519

Adres strony internetowej Zamawiającego: www.pgkim.tomaszow.lubelski.mbnet.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Ogólne usługi komunalne.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:

 Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Tomaszowie Lubelskim         

 II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługa.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje:

1. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk.

2. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk.

3.Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej i użytkowania mienia.

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku numer 1 do SIWZ „Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia”.

 II.1.5) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

W przypadku wzrostu majątku w okresie trwania umowy, Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających w trybie zamówienia z wolnej ręki, których wartość nie stanowi więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego w myśl art. 67 ust. 1 pkt. 6 Ustawy.

Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie podstawowe zobowiązany będzie do zastosowania w zamówieniach uzupełniających stawek/składek takich samych, jak w zamówieniu podstawowym bez stosowania składek minimalnych wynikających z zasad obowiązujących u Wykonawcy oraz zobligowany będzie do zastosowania terminów określonych w SIWZ.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

66515100-4 usługi ubezpieczenia od ognia,

66515400-7 usługi ubezpieczenia od skutków żywiołów

66515000-3 usługi ubezpieczenia od uszkodzenia lub utraty

66516400-4 usługi ubezpieczenia od ogólnej odpowiedzialności cywilnej

66516000-0 usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:

od 1 lutego 2014 r. do 31 stycznia 2016 r.                      

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania działalności ubezpieczeniowej, a w szczególności prowadzi działalność ubezpieczeniową zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003 roku o działalności ubezpieczeniowej (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r., Nr 11. poz. 66 z późn. zm.), działając w formie spółki akcyjnej lub Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych i posiadając zezwolenie organu nadzoru na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej obejmującej przedmiot zamówienia lub, gdy zezwolenie nie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów, zaświadczenie właściwego organu państwowego, że Wykonawca prowadzi działalność ubezpieczeniową obejmującą przedmiot zamówienia.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie za spełnienie uzna złożenie pisemnego oświadczenia z art. 22 ust.1 ustawy.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie za spełnienie uzna złożenie pisemnego oświadczenia z art. 22 ust.1 ustawy.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie za spełnienie uzna złożenie pisemnego oświadczenia z art. 22 ust.1 ustawy.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca posiadają, spełniające normy ustawowe, wskaźniki pokrycia marginesu wypłacalności środkami własnymi oraz wskaźniki pokrycia rezerw techniczno-ubezpieczeniowych aktywami na dzień 31.10.2013 r.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE   MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału                   w postępowaniu, należy przedłożyć:

Zezwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej obejmującej przedmiot zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24    ust 1 ustawy.

2 Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

Nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16

lutego  2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej.

 

III.6) Inne dokumenty

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Jeżeli Wykonawca działa w formie towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych przewidującego możliwość ubezpieczenia osób, które nie są członkami towarzystwa, Wykonawca złoży aktualny statut towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych oraz oświadczenie , zobowiązujące do traktowania Zamawiającego wraz z jednostkami  jako osobę/jednostkę nie będącą członkiem towarzystwa.

2. Ogólne i szczególne warunki ubezpieczeń, które będą miały zastosowanie do przedmiotu ubezpieczeń, potwierdzone przez pełnomocnika, parafowane na każdej stronie, oraz z potwierdzoną ważnością na dzień złożenia oferty.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

            cena – 70 pkt.

    klauzule dodatkowe – 30 pkt.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w przypadku gdy:

a) wykonanie zamówienia lub jego części w określonym pierwotnie terminie nie leży w interesie Zamawiającego,

b) zmiana treści umowy wynikać będzie z konieczności dostosowania do bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, znowelizowanego w trakcie wykonywania zamówienia,

c) Warunkiem dokonania zmian, o których mowa  jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą zmianę, zawierającego przynajmniej opis zmiany, uzasadnienie zmiany, wyliczenie różnicy w wysokości składki ubezpieczeniowe wynikającej ze zmiany.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:  www.pgkim.tomaszow.lubelski.mbnet.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. ul. Lwowska 37 A,    22-600 Tomaszów Lubelski.

IV.4.4) Termin składania ofert: 21.01.2014 r. do godziny 1100, miejsce: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. ul. Lwowska 37 A,  22-600 Tomaszów Lubelski w sekretariacie.

Otwarcie ofert nastąpi w w/w terminie o  godzinie 1130 w siedzibie Zamawiającego, przy    ul. Lwowskiej 37 A  w Tomaszowie Lubelskim.  

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – plik pdf – do pobrania

Załącznik nr 1 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia – plik pdf – do pobrania

Załącznik nr 2 – Formularz oferty – plik pdf – do pobrania

Załącznik nr 3 – Formularz oświadczenia – plik pdf – do pobrania

Załącznik nr 4- Formularz oświadczenia nr 2 – plik pdf – do pobrania

Załącznik nr 5- Formularz oświadczenia – przynależność do grupy kapitałowej – plik pdf – do pobrania

Załącznik nr 6 – Wzór umowy – plik pdf – do pobrania

Odpowiedz_na_pytanie_Wykonawcy – plik pdf – do pobrania

Informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty