telefon

[Wrzesień 12, 2013] Przetarg na udzielenie i obsługa kredytu inwestycyjnego na sfinansowanie zadania pod nazwą „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach: Zielona, Piłsudskiego i Wojska Polskiego w Tomaszowie Lubelskim”

Wrzesień 12, 2013

Tomaszów Lubelski:Udzielenie i obsługa kredytu inwestycyjnego na sfinansowanie zadania pod nazwą „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach: Zielona, Piłsudskiegoi Wojska Polskiego w Tomaszowie Lubelskim”     

 Numer ogłoszenia: 184565 – 2013; data zamieszczenia: 12.09.2013

                                         

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:

„Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o.”

 adres: ul. Lwowska 37A 22-600 Tomaszów Lubelski

 Tel. 84 664 2461 Fax 84 664 3519

 e-mail:pgkim@zamosc.home.pl

 Adres strony internetowej Zamawiającego: www.pgkim.tomaszow.lubelski.mbnet.pl

 I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Ogólne usługi komunalne.

 SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:

 Udzielenie i obsługa kredytu inwestycyjnego na sfinansowanie zadania pod nazwą „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach: Zielona, Piłsudskiego   i Wojska Polskiego w Tomaszowie Lubelskim”     

 II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługa.

 II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

 Przedmiotem zamówienia jest „Udzielenie i obsługa kredytu inwestycyjnego w wysokości  667.200,00 zł, z przeznaczeniem na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach: Zielona, Piłsudskiego i Wojska Polskiego w Tomaszowie Lubelskim”.

 1. Postawienie kredytu w kwocie ogółem 667.200,00 zł (słownie: sześćset sześćdziesiąt siedem tysięcy dwieście złotych) do dyspozycji Zamawiającego w terminie 1 dnia od dnia podpisania umowy.

 2.  Kredyt będzie uruchamiany w transzach według potrzeb Zamawiającego.

 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do możliwości poboru kredytu bez ponoszenia za to dodatkowych opłat i prowizji.

 4. Zamawiający zastrzega sobie brak prowizji od niewykorzystanej kwoty kredytu.

 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wcześniejszej spłaty kredytu ze środków uzyskanych z dotacji, z uwagi na fakt złożenia wniosku o dofinansowanie przedmiotu inwestycji w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007–2013 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej bez ponoszenia za to odpowiedzialności finansowej.

 6. Zamawiający zastrzega wówczas renegocjacje harmonogramu terminów i warunków spłaty kredytu (skrócenie okresu kredytowania), bez ponoszenia za to dodatkowych obciążeń finansowych.

 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do możliwości wcześniejszej spłaty pozostałej kwoty kredytu bez poboru przez bank pozostałych odsetek i dodatkowych opłat związanych z obsługą kredytu i możliwość dokonywania spłat rat kapitałowych poza harmonogramem bez ponoszenia z tego tytułu dodatkowych obciążeń finansowych.

 8. W przypadku zmiany sytuacji ekonomiczno – finansowej Spółki Zamawiający zastrzega możliwość renegocjacji warunków umowy (wydłużenie okresu kredytowania), bez ponoszenia za to dodatkowych obciążeń finansowych.

 9. Oprocentowanie kredytu zmienne w oparciu o WIBOR 1M plus stała marża kredytowa od uruchomienia kredytu do całkowitej spłaty, płatne każdego ostatniego roboczego dnia miesiąca począwszy od miesiąca następnego po miesiącu, w którym zostanie uruchomiona ostatnia transza kredytu. Do obliczeń kwoty odsetek przyjmuje się rzeczywistą liczbę dni w miesiącu wykorzystania kredytu w stosunku do 365 dni w roku. 

 10. Spłata kredytu (kapitału) w 72 ratach miesięcznych płatnych każdego ostatniego roboczego dnia miesiąca, zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik do oferty, począwszy od dnia 30.09.2014 r.

 11. Prowizja od udzielonego kredytu będzie płatna jednorazowo w dniu podpisania umowy kredytowej i liczona jako procent od postawionej do dyspozycji kwoty kredytu. Prowizja musi zawierać wszystkie opłaty, które związane są z uruchomieniem kredytu.

 12. Koszty związane z prowadzeniem rachunku kredytowego oraz wszelkie opłaty związane  z obsługą kredytu Wykonawca jest zobowiązany wliczyć do marży w taki sposób, aby skalkulować  i przedstawić jedną stawkę procentową, której wysokość jest wiążąca przez cały okres kredytowania.

 13. Karencja w spłacie kredytu będzie obejmować okres od uruchomienia kredytu do 30.09.2014 r. Spłata kredytu rozpocznie się od 30.09. 2014 r.

 14. Wykonawca zobowiązuje się, że w przypadku zaciągnięcia przez Zamawiającego kredytu w wysokości mniejszej od planowanej kwoty, powyższa okoliczność nie będzie skutkować rozwiązaniem umowy kredytowej oraz nie będzie powodować żadnych innych roszczeń w stosunku do Zamawiającego, a odsetki naliczane będą od faktycznie wykorzystanej kwoty.

 II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

 II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

    główny przedmiot: kod. 66.11.30.00-5 – Usługi udzielania kredytu 

 II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:

do 31.08.2020 r.                      

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

 Informacja na temat wadium: nie dotyczy

 III.2) ZALICZKI

 Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

 III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

 Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

posiadanie uprawnienia do wykonywania czynności bankowych zgodnie z przepisami ustawyz 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. nr 72, poz. 665 ze zm.)

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie za spełnienie uzna złożenie pisemnego oświadczenia z art. 22 ust.1 ustawy.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie za spełnienie uzna złożenie pisemnego oświadczenia z art. 22 ust.1 ustawy.

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie za spełnienie uzna złożenie pisemnego oświadczenia z art. 22 ust.1 ustawy.

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie za spełnienie uzna złożenie pisemnego oświadczenia z art. 22 ust.1 ustawy. 

 III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIEMAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

 Aktualne zezwolenie Komisji Nadzoru Bankowego na prowadzenie działalności bankowej,o której mowa w art. 36 ustawy Prawo bankowe, a w przypadku, gdy Wykonawca nie działa na podstawie zezwolenia wydanego przez Komisję Nadzoru Bankowego – innego dokumentu równoważnego, tj. statutu nadanego przez Ministra Skarbu w odniesieniu do banków państwowych.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24    ust 1 ustawy.

2. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy – „z postępowania o  udzielenie  zamówienia  wyklucza  się  wykonawców,wstosunkudoktórychotwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego”.  

 III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

 Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

 III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 1. Nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziałuw postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

 III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16  lutego  2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej.

 III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

 SEKCJA IV: PROCEDURA

 IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

 Najniższa cena.

 IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:  www.pgkim.tomaszow.lubelski.mbnet.pl

 Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. ul. Lwowska 37 A,    22-600 Tomaszów Lubelski.

 IV.4.4) Termin składania ofert: 20.08.2013r. godzina 11:00, miejsce: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. ul. Lwowska 37 A,  22-600 Tomaszów Lubelski w sekretariacie.

 Otwarcie ofert nastąpi w w/w terminie o  godzinie 1130 w siedzibie Zamawiającego, przyul. Lwowskiej 37 A,  w Tomaszowie Lubelskim.  

 IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:

 Zadanie realizowane ze środków Unii Europejskiej, projekt dofinansowany w ramach Osi I: Gospodarka wodno-ściekowa. Działanie: 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tyś. RLM.

 IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – plik pdf – do pobrania

Zawiadomienie_o_zmianie_terminu_składania_i_otwarcia_ofert – plik pdf

Informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty