telefon

Polityka prywatności

Kto jest administratorem Pani/Pana danych osobowych?
Administratorem Pani/Pana danych osobowych, jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej Sp. z o. o w Tomaszowie Lubelskim ul. Lwowska 37a, 22-600 Tomaszów Lubelski
Telefon: 846642461 w.600, Fax: 846645100 w.601, e-mail: sekretariat@pgkim-tomaszow.pl
którego reprezentantem jest Prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej Sp. z o. o w Tomaszowie Lubelskim (dalej „My”, albo „Administrator”).

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych?
Wszelkie kwestie dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych
z przetwarzaniem danych osobowych można kierować do Inspektora Ochrony Danych.

Z Inspektorem można kontaktować się w następujący sposób:
– listownie na adres: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej Sp. z o. o w Tomaszowie Lubelskim ul. Lwowska 37a, 22-600 Tomaszów Lubelski
z dopiskiem: Inspektor Ochrony Danych
– przez email: iodo@adigan.pl

Skąd mamy Pani/Pana dane?
Otrzymaliśmy je od Pani/Pana w związku z prowadzoną przez nas obsługą zadań publicznych, realizacji umowy, bądź zostały nam one udostępnione na mocy przepisów prawa przez inne organy lub podmioty publiczne.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Administratora?
Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do realizacji zadań publicznych, realizacji umów, wypełnienia obowiązku prawnego.
Dane przetwarzane są również w celach, na które odrębnie wyrażono zgodę.
Zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach innych, niż realizacji zadań publicznych, może Pani/Pan wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób w jaki ją Pani/Pan wyraził. Oświadczenie o wycofaniu zgodny może Pani/Pani przesłać na adres korespondencyjny bądź mailowy podany powyżej.

Czy musi Pani/Pan podać nam swoje dane osobowe?
Wymagamy podania przez Panią/Pana danych osobowych na formularzach służących do obsługi Pani/Pana sprawy.
Zakres zbieranych przez nas danych jest określony w przepisach obowiązującego prawa.
Jeśli z jakiegoś powodu nie poda Pani/Pan wymaganych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli przeprowadzić Pani/Pana sprawy.
Poza podawaniem danych wynikających z przepisów prawa, podanie Pani/Pana danych jest dobrowolne.

Jakie ma Pani/Pan uprawnienia wobec administratora w zakresie przetwarzanych danych?
Gwarantujemy spełnienie następujących Pani/Pana praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), tj.
sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO; w odniesieniu do żądania sprostowania danych, gdy zauważy Pani/Pan, że dane są nieprawidłowe lub niekompletne
ograniczenia ich przetwarzania, na podstawie art. 18 RODO; w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważy Pani/Pan, że dane są nieprawidłowe – może Pani/Pan żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Pani/Pana dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem.
Ma Pani/Pan prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Pani/Pana danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Jakim kategoriom odbiorców udostępniamy Pani/Pana dane osobowe?
Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane podmiotom przetwarzającym w zakresie umowy powierzenia, uprawnionym organom publicznym, w tym organom publicznych, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem, podmioty upoważnione na podstawie Pani/Pana zgody, usługodawcy
niezbędni do obsługi:
– doręczania korespondencji
– świadczenia usług archiwizacyjnych
– obsługi hostingowej
– płatnicze.

Jak długo przechowujemy Pani/Pana dane osobowe?
Dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a także do upływu ustawowego okresu przedawnienia roszczeń stron związanych z jej realizacją.

Czy przekazujemy Pani/Pana dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Pani/Pana prawa?
Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Wobec Pani/Pana danych osobowych nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

 

Polityka Cookies

Poniższa Polityka Cookies określa zasady zapisywania i uzyskiwania dostępu do danych na Urządzeniach Użytkowników korzystających z Serwisu do celów świadczenia usług drogą elektroniczną przez Administratora Serwisu.

§ 1 Definicje
 • Serwis – serwis internetowy działający pod adresem www.pgkim-tomaszo.pl
 • Serwis zewnętrzny – serwis internetowe partnerów, usługodawców lub usługobiorców Administratora
 • Administrator – firma PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ i MIESZKANIOWEJ sp. z o.o., prowadząca działalność pod adresem: ul. Lwowska 37a, o nadanym numerze identyfikacji podatkowej (NIP): 921-00-10-133, o nadanym numerze KRS: 0000127373, świadcząca usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu oraz przechowująca i uzyskująca dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika
 • Użytkownik – osba fizyczna, dla której Administrator świadczy usługi drogą elektroniczna za pośrednictwem Serwisu.
 • Urządzenie – elektroniczne urządzenie wraz z oprogramowaniem, za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu
 • Cookies (ciasteczka) – dane tekstowe gromadzone w formie plików zamieszczanych na Urządzeniu Użytkownika
§ 2 Rodzaje Cookies
 • Cookies wewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przes system teleinformatyczny Serwisu
 • Cookies zewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez systemy teleinformatyczne Serwisów zewnętrznych
 • Cookies sesyjne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis lub Serwisy zewnętrzne podczas jednej sesji danego Urządzenia. Po zakończeniu sesji pliki są usuwane z Urządzenia Użytkownika.
 • Cookies trwałe – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis lub Serwisy zewnętrzne do momentu ich ręcznego usunięcia. Pliki nie są usuwane automatycznie po zakończeniu sesji Urządzenia chyba że konfiguracja Urządzenia Użytkownika jest ustawiona na tryb usuwanie plików Cookie po zakończeniu sesji Urządzenia.
§ 3 Bezpieczeństwo
 • Mechanizmy składowania i odczytu – Mechanizmy składowania i odczytu Cookies nie pozwalają na pobierania jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika. Przeniesienie na Urządzenie Użytkownika wirusów, koni trojańskich oraz innych robaków jest praktynie niemożliwe.
 • Cookie wewnętrzne – zastosowane przez Administratora Cookie wewnętrzne są bezpieczne dla Urządzeń Użytkowników
 • Cookie zewnętrzne – za bezpieczeństwo plików Cookie pochodzących od partnerów Serwisu Administrator nie ponosi odpowiedzialności. Lista partnerów zamieszczona jest w dalszej części Polityki Cookie.
§ 4 Cele do których wykorzystywane są pliki Cookie
 • Usprawnienie i ułatwienie dostępu do Serwisu – Administrator może przechowywać w plikach Cookie informacje o prefernecjach i ustawieniach użytkownika dotyczących Serwisu aby usprawnić, polepszyć i przyśpieszyć świadczenie usług w ramach Serwisu.
 • Dane statystyczne – Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystuje pliki Cookie do zbirania i przetwarzania danych statystycznych takich jak np. statystyki odwiedzin, statystyki Urządzeń Użytkowników czy statystyki zachowań użytkowników. Dane te zbierane są w celu analizy i ulepszania Serwisu.
§ 5 Serwisy zewnętrzne

Administrator współpracuje z następującymi serwisami zewnętrznymi, które mogą zamieszczać pliki Cookie na Urządzeniach Użytkownika:

 • Google Analytics
§ 6 Możliwości określania warunków przechowywania i uzyskiwania dostępu na Urządzeniach Użytkownika przez Serwis i Serwisy zewnętrzne
 • Użytkownik może w dowolnym momencie, samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące zapisywania, usuwania oraz dostępu do danych zapisanych plików Cookies
 • Informacje o sposobie wyłączenia plików Cookie w najpopularniejszych przeglądarkach komputerowych i urządzeń mobilnych dostępna są na stronie: jak wyłączyć cookie.
 • Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć wszelkie zapisane do tej pory pliki Cookie korzystając z narzędzi Urządzenia Użytkownika za pośrednictwem którego Użytkowanik korzysta z usług Serwisu.
§ 7 Wymagania Serwisu
 • Ograniczenie zapisu i dostępu do plików Cookie na Urządzeniu Użytkownika może spowodować nieprawidłowe działanie niektórych funkcji Serwisu.
 • Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieprawidłowo działające funkcje Serwisu w przypadku gdy Użytkownik ograniczy w jakikolwiek sposób możliwość zapisywania i odczytu plików Cookie.
§ 8 Zmiany w Polityce Cookie
 • Administrator zastrzega sobie prawo do dowolnej zmiany niniejszej Polityki Cookie bez konieczności informowania o tym użytkowników.
 • Wprowadzone zmiany w Polityce Cookie zawsze będą publikowane na tej stronie.
 • Wprowadzone zmiany wchodzą w życie w dniu publikacji Polityki Cookie.