telefon

Regulamin korzystania z identyfikatorów

REGULAMIN KORZYSTANIA Z IDENTYFIKATORÓW TRANSPONDEROWYCH

Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1.

Regulamin określa warunki korzystania z identyfikatorów transponderowych umożliwiających korzystanie ze stacji zlewnej zlokalizowanej na terenie oczyszczalni ścieków w Tomaszowie Lub. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie postanowienia określone w stosownych umowach, instrukcjach korzystania ze stacji zlewnej oraz obowiązujących przepisach.

§ 2.

Przez użyte w Regulaminie określenia, należy rozumieć:

 1. Identyfikator transponderowy – przyrząd służący do identyfikacji użytkowników i uruchomienia stacji zlewnej.
 2. Umowa – umowa o dostarczanie nieczystości płynnych,
 3. Numer identyfikacyjny – (poufny numer), który łącznie z danymi zawartymi na identyfikatorze służy do elektronicznej identyfikacji posiadacza identyfikatora,

§ 3.

Posiadaczem identyfikatora może być właściciel, współwłaściciel lub pracownik Dostawcy posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wywozu nieczystości ciekłych na terenie miasta lub gminy Tomaszów Lub., z którym Odbiorca zawarł stosowną Umowę.

§ 4.

Jeden pojazd do przewozu nieczystości płynnych może posiadać tylko jeden identyfikator.

Rozdział 2
§ 5.

 1. Odbiorca ścieków wydaje identyfikator w ciągu 14 dni roboczych od dnia zawarcia umowy o wprowadzanie nieczystości ciekłych do urządzeń kanalizacyjnych.
 2. Odbiór identyfikatora należy podpisać niezwłocznie po jego otrzymaniu, przez osobę do tego upoważnioną, w sposób trwały, zgodnie ze wzorem podpisu – na protokóle stanowiącym załącznik Nr 1 do regulaminu.
 3. Posiadacz identyfikatora ponosi całkowitą odpowiedzialność za skutki wynikające z niepodpisania protokółu po jego otrzymaniu.
 4. Posługiwanie się identyfikatorem jest możliwe po jego uaktywnieniu.
 5. Identyfikator należy przechowywać w sposób zabezpieczający przed zagubieniem, uszkodzeniem i kradzieżą.
 6. Identyfikator jest własnością Odbiorcy i podlega zwrotowi na jego żądanie w ciągu 3 dni.
 7. Identyfikatorem może posługiwać się wyłącznie jego posiadacz i jest on zobowiązany do:
  • przechowywania identyfikatora z zachowaniem należytej staranności,
  • niezwłocznego zgłoszenia Odbiorcy utraty lub zniszczenia identyfikatora,
  • nieudostępniania identyfikatora osobom nieuprawnionym.

§ 6.

Skutki wynikające z niezwrócenia identyfikatora obciążą Dostawcę.

Rozdział 3
Dysponowanie identyfikatorem i jego zastrzeganie

§ 7.

 1. Identyfikator może być używany jedynie na terenie oczyszczalni ścieków w Tomaszowie Lub.
 2. Posiadacz identyfikatora ponosi odpowiedzialność finansową za używanie identyfikatora na innej stacji zlewnej lub do innych celów niż określone w regulaminie i umowie.

§ 8.

Odbiorca zastrzega identyfikator w przypadku:

 1. zgłoszenia utraty identyfikatora,
 2. stwierdzenia naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu.

§ 8.

 1. Utratę identyfikatora Posiadacz powinien niezwłocznie zgłosić Odbiorcy (telefonicznie lub osobiście) w celu jego zastrzeżenia. Potwierdzeniem przyjęcia przez Odbiorcę zgłoszenia jest podanie numeru identyfikatora oraz imienia i nazwiska osoby, która go przyjęła. Zastrzeżenie identyfikatora staje się skuteczne z chwilą jego zgłoszenia Odbiorcy.
 2. Fakt zniszczenia identyfikatora Posiadacz identyfikatora powinien zgłosić na piśmie Odbiorcy. Odbiorca potwierdza przyjęcie zgłoszenia na fotokopii zgłoszenia lub dyspozycji wydania nowego identyfikatora.
 3. Posiadacz identyfikatora jest zobowiązany udzielić Odbiorcy wszelkich informacji o okolicznościach utraty identyfikatora.
 4. Posiadacza identyfikatora obciążają operacje, dokonane przez niego oraz osoby, którym udostępnił identyfikator.
 5. Posiadacza identyfikatora obciążają operacje dokonane z użyciem utraconego identyfikatora do czasu zgłoszenia Odbiorcy jego utraty, do których doszło z jego winy.
 6. Posiadacza identyfikatora obciążają operacje dokonane po zgłoszeniu Odbiorcy utraty lub zniszczenia identyfikatora, jeżeli doszło do nich z jego winy umyślnej.

§ 9.

 1. Identyfikator odnaleziony po zgłoszeniu zastrzeżenia należy bezzwłocznie zwrócić Odbiorcy.
 2. Próba użycia zastrzeżonego identyfikatora spowoduje jego zatrzymanie.

§ 10.

Wydanie nowego identyfikatora, w miejsce zastrzeżonego, może nastąpić po złożeniu przez posiadacza identyfikatora dyspozycji w tej sprawie.

§ 11.

Nowy identyfikator wydany w miejsce zastrzeżonego Odbiorca wyda Dostawcy odpłatnie po cenie zakupu.

Rozdział 4
Zamknięcie

§ 12.

Identyfikator należy zwrócić Odbiorcy z chwilą rozwiązania Umowy.

§ 13.

 1. Posiadacz identyfikatora w piśmie wypowiadającym Umowę powinien określić sposób przekazania identyfikatora.
 2. Posiadacz identyfikatorów – wraz ze złożeniem wypowiedzenia Umowy – zobowiązany jest zwrócić wszystkie identyfikatory otrzymane od Odbiorcy.
 3. W przypadku niezwrócenia identyfikatorów, wymienionych w ust. 2, Odbiorca obciąży posiadacza kosztami zakupu nowych brakujących identyfikatorów.

§ 14.

 1. O zamiarze rozwiązania Umowy Odbiorca zawiadamia posiadacza identyfikatorów pisemnie, podając powód decyzji i informując o dalszym trybie postępowania.
 2. W przypadku rozwiązania Umowy w trybie natychmiastowym Odbiorca dokonuje:
  • blokady identyfikatora,
  • zastrzeżenia wszystkich identyfikatorów wydanych Dostawcy, na koszt posiadacza identyfikatorów.

 

Rozdział 5
Postanowienia końcowe

§ 15.

W przypadku niewywiązywania się Posiadacza identyfikatorów ze zobowiązań wynikających z umów zawartych z Odbiorcą, Odbiorca może zablokować, na koszt posiadacza identyfikatora, wszystkie wydane identyfikatory.

§ 16.

 1. Posiadacz identyfikatora jest zobowiązany zgłosić niezgodności w wyciągu, w tym dotyczące operacji dokonanych identyfikatorem, w szczególności dotyczące:
  • kwestionowanych operacji wykazanych w wyciągu,
  • błędu lub innych nieprawidłowości w przeprowadzeniu rozliczenia,
  • dostarczenia w terminie 14 dni od dnia otrzymania wyciągu – nie później jednak niż w terminie 30 dni od daty rozliczenia operacji. Niezgłoszenie niezgodności w podanym wyżej terminie Odbiorca traktuje jako potwierdzenie prawidłowości wyciągu.
 2. Posiadacz identyfikatorów jest zobowiązany do niezwłocznego zgłoszenia nieotrzymania wyciągu w terminie określonym w niniejszym Regulaminie.
 3. Odbiorca rozpatruje reklamacje w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty ich przyjęcia.

 

Tomaszów Lub., dnia 01.07.2006 r.