telefon

Regulamin Stacji Zlewnej

Regulamin Stacji Zlewnej
§ 1

Regulamin niniejszy dotyczy zasad dostarczania nieczystości ciekłych do Stacji Zlewnej znajdującego się na terenie oczyszczalni ścieków w Tomaszowie Lub. przy ul. Petera.

§ 2

Odbiorca ścieków zobowiązuje się do przyjmowania ścieków socjalno – bytowych i przemysłowych dostarczanych taborem asenizacyjnym w godzinach pracy Stacji Zlewnej tj. w dni od poniedziałku do piątku w godzinach od 600 do 2100 oprócz świąt. W soboty w ramach dyżuru w godzinach od 6:00 do 21:00. W okresie przedświątecznym w ostatnim tygodniu przed świętami Bożego Narodzenia i Wielkanocnymi od poniedziałku do piątku w godz. od 600 do 22:00.

§ 3

 1. Wprowadzane do Stacji Zlewnej nieczystości ciekłe nie mogą zawierać odpadków stałych i substancji samozapalnych lub substancji łatwopalnych i wybuchowych, których punkt zapłonu wynosi mniej niż 85°C.
 2. Dostawcę obowiązuje zakaz wprowadzania do Stacji Zlewnej:
  • szlamu i osadów z osadników i łapaczy błota,
  • piasku z łapaczy piasku i piaskowników,
  • substancji ropopochodnych z łapaczy olejów,
  • części stałych, krwi, sierści i tłuszczów z ubojni i masarni,
  • ścieków z warsztatów mechanicznych i myjni samochodowych.

§ 4

 1. Używanie do dowozu pojazdów z nieszczelnymi zbiornikami asenizacyjnymi i nieszczelnym osprzętem zbiorników (szkła kontrolne, przewody rurowe, zawory itp.) jest niedopuszczalne.
 2. Obsługa pojazdu jest odpowiedzialna za utrzymanie czystości w miejscu pracy pojazdu, w Stacji Zlewnej i na trasie jego przejazdu.
 3. Zabroniona jest jazda pojazdu, którego części zewnętrzne są zanieczyszczone fekaliami.
 4. Spust ścieków do Stacji Zlewnej musi odbywać się za pomocą węża asenizacyjnego podpiętego z jednej strony do samochodu, a z drugiej strony do króćca wlotowego Stacji Zlewnej.
 5. Zabrania się przełączenia w czasie spustu cieków pompy próżniowej na tłoczenie.
 6. Po zakończeniu spustu ścieków Dostawca zobowiązany jest dokładnie zamknąć i zabezpieczyć zawór spustowy beczki, aby nie powodować rozchlapywania ścieków na trasie przejazdu samochodu.

§ 5

 1. Opłatę za odbiór ścieków ustala Odbiorca wg cennika umieszczonego przy Stacji Zlewnej.
 2. Opłatę za wykonanie jednorazowej analizy laboratoryjnej dostarczanych ścieków ustala się w/g kalkulacji własnej Odbiorcy. Zapłaty należy dokonać przelewem na konto Odbiorcy w Banku PEKAO S.A. GRUPA PEKAO S.A. I O / Tomaszów Lub. Nr NRB 24124028321111000032971781, lub gotówką w kasie Odbiorcy.
 3. Nie uiszczenie należności w określonym terminie spowoduje naliczenie odsetek ustawowych od kwoty należności począwszy od następnego dnia po terminie do dnia zapłaty włącznie.
 4. Za dzień zapłaty uznaje się datę wpłaty do kasy lub datę uznania rachunku bankowego Odbiorcy.

§ 6

W sprawach nie unormowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa.

§ 7

Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 01.07.2006 r.