telefon

Środki U.E.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Tomaszowie Lubelskim realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Budowa elektrowni fotowoltaicznej przy oczyszczalni ścieków w Tomaszowie Lubelskim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewódźtwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa: 4 ENERGIA PRZYJAZNA ŚRODOWISKU Działanie 4.2”

 

W dniu 12 Lipca 2021 r. PGKiM Sp. z o.o. w Tomaszowie Lubelskim podpisało w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, umowę o dofinansowanie projektu pod nazwą: „Modernizacja ujęcia wody wraz z budową sieci wodociągowej w Tomaszowie Lubelskim” 

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Tomaszowie Lubelskim informuje, że w ramach postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, w październiku 2019 roku została wykonana dla naszego Przedsiębiorstwa: „Dostawa samochodu ssąco-ciśnieniowego w zabudowie specjalistycznejdla PGKiM Sp. z o.o. w Tomaszowie Lubelskim w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej działanie: 2.3. „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” Iś priorutetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 pod nazwą „Modernizacja i rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej wraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w Tomaszowie Lubelskim”

 

 

Informacja o zawartych umowach w ramach realizacji projektu pt. „Modernizacja i rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej wraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w Tomaszowie Lubelskim.”

 

W dniu 05 listopada 2018 r. PGKiM Sp. z o.o. w Tomaszowie Lubelskim podpisało w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, umowę o dofinansowanie projektu pod nazwą:
„Modernizacja i rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej wraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w Tomaszowie Lubelskim”
w ramach działania 2.3. „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”
oś priorytetowa II „Ochrona środowiska w tym adaptacja do zmian klimatu”
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej w Tomaszowie Lubelskim

aaa