telefon

Stacja wodociągowa

 

Stacja wodociągowa  eksploatowana przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji.

 Stacja wodociągowa składa sie z następujących obiektów:

  • budynek główny stacji wodociągowej , w którym zlokalizowana jest przepompownia wody II-go stopnia pracująca w oparciu o dwa zestawy pompowe HYDRO 2000, sterownia, pomieszczenie chlorowni oraz część biurowa z zapleczem socjalnym i magazynowym.
  •  zbiornik wyrównawczy terenowy – pojemność V= 500,0m3, zbiornik posiada obudowane wejście oraz obudowany szyb wentylacyjny.
  •  zbiornik wyrównawczy terenowy – pojemność V= 2000,0 m3, zbiornik posiada obudowane wejście oraz dwa obudowane szyby wentylacyjne.
  • budynek stacji transformatorowej.
  • budynek agregatu prądotwórczego.
  • komory zasuw.

Stacja Wodociągowa posiada pięć ujęć wód podziemnych o łącznej wydajności 3795 m3/dobę.

Ujęcia wody wykonane są jako obiekty betonowe ze stropem żelbetowym , wyposażone we dwie pokrywy : jedną jako wejściową , drugą – montażową.

Każde z  ujęć wód podziemnych wyposażone jest w pompę głębinową, rurociągi tłoczne, układ zasuw, zestaw wodomierza oraz w zespoły napowietrzająco – odpowietrzające.

Główne rurociągi tłoczne, doprowadzające wodę z ujęć wód podziemnych  do zbiorników terenowych – wyrównawczych, wykonane są z rur żeliwnych o średnicy ф = 250 mm o połączeniach kielichowych .

Przewody połączeniowe od studni do przewodu tłocznego zbiorczego wykonane są z rur żeliwnych o średnicy ф =  200 mm o połączeniach kielichowych.

Woda ze zbiorników terenowych – wyrównawczych doprowadzana jest do pompowni II-go stopnia dwoma niezależnymi rurociągami, natomiast z budynku pompowni woda tłoczona jest dwoma przewodami o średnicach ф = 350 i ф = 500 mm do sieci przesyłowej na terenie miasta.

Jakość wody

            Zakład Wodociągów i Kanalizacji  dostarcza wodę spełniającą wymogi rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2017 roku – w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294). Wody podziemne pobierane są z Głównego Zbiornika Wód Podziemnych 407 i mają skład chemiczny typowy dla wód zbiornika powstałego w skałach węglanowych wieku  kredy górnej.Charakteryzują się dużą zawartością jonów wapnia i magnezu, korzystnych dla ludzkiego organizmu,  lecz  mających wpływ na jej twardość.  Bieżącą kontrolę  jakości wody prowadzi akredytowane  Laboratorium PGKiM Sp. z o.o. posiadające zatwierdzenie  Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tomaszowie Lubelskim do wykonywania badań wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. W ramach monitoringu kontrolnego i przeglądowego wykonywane są badania mikrobiologiczne i fizykochemiczne wody z eksploatowanych studni głębinowych, sieci wodociągowych, oraz punktów czerpalnych na terenie miasta. Nadzór nad jakością wody kontrolowany jest przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tomaszowie Lubelskim.

Wyniki badań fizyko-chemicznych wody