telefon

Zakład Wodociągów i Kanalizacji

Przedmiotem działalności Zakład Wodociągów i Kanalizacji jest:38_woda_kropla_1

 •  pobór i dostarczanie wody,
 • odprowadzanie i oczyszczanie ścieków
 • współudział w realizacji inwestycji w zakresie rozbudowy i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych,
 •  eksploatacja, konserwacja, remonty, renowacja urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych,
 • pozostała działalność usługowa związana z gospodarką wodociągową i kanalizacyjną, świadczona na rzecz osób fizycznych i osób prawnych.

 Zakres działalności Zakładu Wodociągów i Kanalizacji określają:

Pobór i dostarczanie wody

W skład infrastruktury wodociągowej z urządzeniami pomocniczymi wchodzi między innymi:

1. Pięć ujęć wód podziemnych wykonanych są jako żelbetonowe komory studzienne wyposażone w pompy głębinowe, urządzenia pomiarowe, zasuwy odcinające oraz zawory zwrotne.

2. Stację wodociągową przy ul. Brygady w skład, której wchodzą:

 • budynek stacji wraz z przepompownią II stopnia, sterownią, chlorownią, pomieszczeniami socjalnymi, garażem i pomieszczeniami gospodarczymi,
 •  zbiornik wody o pojemności V=500 m3,
 •  zbiornik wody o pojemności V=2000 m3,
 • agregat prądotwórczy,
 • podziemne komory zasuw wraz z uzbrojeniem.

3. Sieć przesyłowa;

 •  magistrale,
 • sieci rozdzielcze.

       Stacja wodociągowa w Tomaszowie Lubelskim zaopatruje w wodę, przeznaczoną do spożycia przez ludzi, mieszkańców Miasta Tomaszów Lubelski, mieszkańców okolicznych miejscowości Gminy Tomaszów Lubelski jak i działające na tym terenie instytucje i podmioty gospodarcze. Roczne stacja wodociągowa dostarcza około 860 000 m3 wody.

 

Odprowadzenie i oczyszczanie ścieków

W skład infrastruktury kanalizacyjnej z urządzeniami pomocniczymi wchodzi między innymi:

1. Sieć kanalizacyjna z uzbrojeniem i pompownie ścieków – sieć kanalizacyjna ma charakter rozdzielczy, w którym ścieki bytowo – gospodarcze i przemysłowe odprowadzane są poprzez układ kanałów do kolektora głównego doprowadzającego ścieki na oczyszczalnię ścieków. Sieć kanalizacyjna wykonana jest z rur betonowych, kamionkowych, żelbetowych, PVC i GRP.

2. Oczyszczalnia ścieków jest mechaniczno – biologiczną oczyszczalnią z podwyższonym usuwaniem związków biogennych. Oczyszczalnia przyjmuje rocznie około 1160000m3 ścieków, wytworzonych przez mieszkańców Miasta Tomaszów Lubelski, mieszkańców okolicznych miejscowości Gminy Tomaszów Lubelski jak i działające na tym terenie instytucje i podmioty gospodarcze.

 

Współudział w realizacji inwestycji w zakresie rozbudowy i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych

       W ramach działalności Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej   Sp. z o.o. w Tomaszowie Lubelskim w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków realizowane są inwestycje związane z rozwojem i modernizacją urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na terenie Miasta Tomaszów Lubelski. Zakres inwestycji określany jest w „Planach rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych” zatwierdzanych stosownymi uchwałami przez Radę Miasta Tomaszów Lubelski. Inwestycje te realizowane we współpracy Działów i Zakładów Przedsiębiorstwa. 

 

Eksploatacja, konserwacja, remonty, renowacja urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych

        W ramach obowiązku realizacji dostaw wody i odprowadzania ścieków w sposób ciągły i niezawodny Zakład eksploatuje, konserwuje, przeprowadza remonty i renowacje posiadanych urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. Zakład dysponuje doświadczoną kadrą inżynieryjno-techniczną, niezbędnym sprzętem, oraz całodobową obsługą, poprzez pełnienie dyżurów pogotowia wodociągowego i kanalizacyjnego pod bezpłatnym numerem telefonu 994.

            Wykonując obowiązek nałożony na dostawcę wody przez art. 8 ust.2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z  2006r. Nr 123 poz. 858 z późniejszymi zmianami) Zakład Wodociągów i Kanalizacji udostępnił zastępcze punkty poboru wody.

Zastępcze punkty poboru wody (zdroje uliczne) na terenie miasta Tomaszów Lubelski znajdują się przy niżej wymienionych ulicach:

 • skrzyżowanie ulic Staffa – Okulickiego,
 • ul. Moniuszki 11 (przy budynku komunalnym),
 • skrzyżowanie ulic Moniuszki – Wyzwolenia (przy sklepie PSS),
 • skrzyżowanie ulic Kopernika – Króla Zygmunta,
 • ul. Królewska,
 • ul. Sobieskiego,
 • ul. 29 Listopada,
 • ul. Zamojska (przy budynku Poczty Polskiej).
 • Park Miejski 3 szt.
 • Al. Sportowe / Rybickiego

 Działalność usługowa związana z gospodarką wodociągową i kanalizacyjną, świadczona na rzecz osób fizycznych i osób prawnych

             W ramach działalności usługowej Zakład oferuje wykonawstwo przyłączy wodociągowych i przyłączy kanalizacyjnych jak również remonty przyłączy istniejących. Zakład dysponuje doświadczonym potencjałem osobowym,  sprzętem, oraz materiałami niezbędnymi do ich budowy lub remontów.