telefon

cennik 2009

Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków , na podstawie art. 24, ust. 8,  Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu  ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr. 123, poz. 858).                       

 I. Okres obowiązywania taryfy:  od 01.05.2009 r. do 30.04.2010 r.
II.  
Struktura i charakter taryfy

Taryfa ma charakter ilościowy niejednolity i strukturę wieloczłonową – zawierającą cenę za 1 m3 dostarczonej wody z podziałem na trzy grupy odbiorców oraz cenę za 1 m3 odprowadzonych ścieków z podziałem na dwie grupy odbiorców, stawki opłat abonamentowych za: odczyt wodomierza lub urządzenia pomiarowego oraz za  rozliczenia należności za wodę lub ścieki wyrażone w zł/odbiorca/miesiąc, stawki opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych, a także stawki opłat za przyłączenie do urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych. 

1. Cena netto  za 1 mdostarczonej wody

           Grupa I –  1,72 zł + VAT

Woda podziemna dla gospodarstw domowych oraz do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia lub na cele socjalno-bytowe

          Grupa II 1,79 zł + VAT

Woda podziemna dla przemysłowych odbiorców usług – na potrzeby produkcji, w której woda wchodzi w skład albo bezpośredni kontakt z produktami żywnościowymi i farmaceutycznymi lub na cele konfekcjonowania             

Grupa III
1,82 zł + VAT

Woda podziemna dla pozostałych  odbiorców – z przeznaczeniem na inne cele niż wymienione w grupie I i grupie II           2. Cena netto za 1 m3 odprowadzonych ścieków:Grupa I – 3,19 zł + VAT Ścieki bytowe odprowadzane z budynków mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego oraz użyteczności publicznej, powstające w wyniku ludzkiego metabolizmu lub funkcjonowania gospodarstw domowych oraz ścieki o zbliżonym składzie pochodzące z tych budynków

Grupa II 4,61 zł + VAT

Pozostałe ścieki niebędące ściekami bytowymi, powstałe w związku z prowadzoną przez odbiorcę usług działalnością handlową, przemysłową, składową, transportową lub usługową, a także ścieki będącą ich mieszaniną ze ściekami bytowymi.

III.   Stawki opłat abonamentowych.

Stawka opłaty abonamentowej Jednostka miary Stawka netto
1/stawka opłaty abonamentowej za odczyt wodomierza lub urządzenia pomiarowego Odbiorca /zł./ m-c 2,40
2/stawka opłaty abonamentowej za rozliczenia należności za pobraną wodę i odprowadzone ścieki Odbiorca /zł/ m-c 3,87
3/stawka opłaty abonamentowej za rozliczenia należności za pobraną wodę Odbiorca/ zł/ m-c 3,87
4/stawka opłaty abonamentowej za rozliczenia należności za odprowadzone ścieki Odbiorca /zł/ m-c 3,87

IV. Wprowadza się stawki opłat za przekroczenia warunków wprowadzanie ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych:

Taryfa grupowa Wskaźnik zanieczyszczeń Jednostka miary Dopuszczalne stężenia wskaźników zanieczyszczeń w ściekach przemysłowych Stawka netto
1 2 3 4 5
Dostawcy wprowadzający do kanalizacji sanitarnej ścieki przemysłowe, przekraczające dopuszczalne stężenia w poszczególnych wskaźnikach zanieczyszczeń ChZT g/O2 /m3 3 000,00 0,11 zł/kg
BZT5 g/O2 /m3 1 000,00 0,31 zł/kg
Zawiesina ogólna g/m3 1 000,00 0,31 zł/kg
Azot ogólny gN/ m3 196,00 1,60 zł/kg
Fosfor ogólny g/P/ m3 12,00 26,14 zł/kg

V. Wprowadza się stawki opłat za przyłączenie do urządzeń wodno-kanalizacyjnych:

Stawka opłaty za przyłączenie Jednostka miary Stawka netto
1/stawka opłaty za przyłączenie do urzadzenia wodociągowego zł / przyłącze 271,17
2/stawka opłaty za przyłączenie do urządzenia kanalizacyjnego zł / przyłącze 130,3

VI. Do ustalonych w taryfie cen i stawek opłat dolicza się podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości określonej odrębnymi przepisami