telefon

cennik 2010

Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków , na podstawie art. 24, ust. 8,  Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu  ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr. 123, poz. 858).       

I. Okres obowiązywania taryfy:  od 01.05.2010 r. do 30.04.2011 r.
II. Struktura i charakter taryfy

Taryfa ma charakter ilościowy niejednolity i strukturę wieloczłonową – zawierającą cenę za 1 m3 dostarczonej wody z podziałem na trzy grupy odbiorców oraz cenę za 1 m3 odprowadzonych ścieków z podziałem na dwie grupy odbiorców, stawki opłat abonamentowych za: odczyt wodomierza lub urządzenia pomiarowego oraz za  rozliczenia należności za wodę lub ścieki wyrażone w zł/odbiorca/miesiąc, stawki opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych.
1. Cena netto  za 1 mdostarczonej wody
           Grupa I –  1,80 zł + VAT

Woda podziemna dla gospodarstw domowych oraz do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia lub na cele socjalno-bytowe

           Grupa II – 1,87 zł + VAT

Woda podziemna dla przemysłowych odbiorców usług – na potrzeby produkcji, w której woda wchodzi w skład albo bezpośredni kontakt z produktami żywnościowymi i farmaceutycznymi lub na cele konfekcjonowania             

Grupa III
1,90 zł + VAT

Woda podziemna dla pozostałych  odbiorców – z przeznaczeniem na inne cele niż wymienione w grupie I i grupie II        
2.  Cena netto za 1 m3 odprowadzonych ścieków: 
        Grupa I – 3,49 zł + VAT Ścieki bytowe odprowadzane z budynków mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego oraz użyteczności publicznej, powstające w wyniku ludzkiego metabolizmu lub funkcjonowania gospodarstw domowych oraz ścieki o zbliżonym składzie pochodzące z tych budynków

        Grupa II 4,89 zł + VAT

Pozostałe ścieki niebędące ściekami bytowymi, powstałe w związku z prowadzoną przez odbiorcę usług działalnością handlową, przemysłową, składową, transportową lub usługową, a także ścieki będącą ich mieszaniną ze ściekami bytowymi.

III.  Stawki opłat abonamentowych.

Stawka opłaty abonamentowej Jednostka miary Stawka netto
1/stawka opłaty abonamentowej za odczyt wodomierza lub urządzenia pomiarowego Odbiorca /zł./ m-c 2,83
2/stawka opłaty abonamentowej za rozliczenia należności za pobraną wodę i odprowadzone ścieki Odbiorca /zł/ m-c 3,52
3/stawka opłaty abonamentowej za rozliczenia należności za pobraną wodę Odbiorca/ zł/ m-c 3,52
4/stawka opłaty abonamentowej za rozliczenia należności za odprowadzone ścieki Odbiorca /zł/ m-c 3,52

IV.  Stawki opłat za przekroczenia warunków wprowadzanie ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych :

Taryfa grupowa Wskaźnik zanieczyszczeń Jednostka miary Dopuszczalne stężenia wskaźników zanieczyszczeń w ściekach przemysłowych Stawka netto
1 2 3 4 5
Dostawcy wprowadzający do kanalizacji sanitarnej ścieki przemysłowe, przekraczające dopuszczalne stężenia w poszczególnych wskaźnikach zanieczyszczeń ChZT g/O2 /m3 3 000,00 0,12 zł/kg 
BZT5 g/O2 /m3 1 000,00 0,33 zł/kg 
Zawiesina ogólna g/m3 1 000,00 0,33 zł/kg 
Azot ogólny gN/ m3 196,00 1,72 zł/kg 
Fosfor ogólny g/P/ m3 12,00 28,18 zł/kg

V.  Do ustalonych w taryfie cen i stawek opłat dolicza się podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości określonej odrębnymi przepisami

VI. W związku z ogłoszonymi w Ustawie z dnia 26 listopada 2010 r. (Dz. U. Nr 238, poz. 1578) zmianami wysokości stawek podatku od towarów i usług (VAT), stosowanych dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, ceny i stawki opłat wskazane w obowiązującej taryfie ulegają od dnia 01 stycznia 2011 r. zmianie w zakresie wynikającym ze zmiany stawki podatku VAT z 7 % na 8 %.