telefon

Wyniki badań ścieków

WYNIKI BADAŃ ŚCIEKÓW Z OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W TOMASZOWIE LUBELSKIM 

 

badany wskaźnik. metoda badawcza jm wynik najwyższe dopuszczalne stężenie zgodnie z pozwoleniem wodno prawnym

RLO -6341.60.2012 z dn. 3.11.2017r.

BZT5A PN-EN 1899-1,2:2002 mg O2/l 1,1 15
ChZTCrA PN-ISO 15705:2005 mgO2/l 35 125
azot ogólnyA Procedura badawcza PGKIM 3b-009 mg/l 10,8 15
fosfor ogólnyA PN-EN 6878:2006 mg/l 0,24 2
zawiesiny ogólneA PN-EN 872:2007 + Ap1:2007 mg/l 6,8 35

A– metoda akredytowana