telefon

[styczeń 22, 2013] Poprawa aktywności gospodarczej terenów inwestycyjnych i podstrefy ekonomicznej poprzez budowę infrastruktury technicznej przy ul. Łaszczowieckiej w Tomaszowie Lubelskim

styczeń 22, 2013

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:

„Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o.”

adres: ul. Lwowska 37A 22-600 Tomaszów Lubelski

Tel. 84 664 2461 Fax 84 664 3519

e-mail:pgkim@zamosc.home.pl

Adres strony internetowej Zamawiającego: www.pgkim.tomaszow.lubelski.mbnet.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Ogólne usługi komunalne.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:

 „Poprawa aktywności gospodarczej terenów inwestycyjnych i podstrefy ekonomicznej poprzez budowę infrastruktury technicznej przy ul. Łaszczowieckiej w Tomaszowie Lubelskim” 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlana.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania w systemie zaprojektuj i wybuduj pod nazwą: ”Poprawa aktywności gospodarczej terenów inwestycyjnych i podstrefy ekonomicznej poprzez budowę infrastruktury technicznej przy ul. Łaszczowieckiej w Tomaszowie Lubelskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013.

2. Przedmiot zamówienia wykonać należy zgodnie z Programem funkcjonalno – użytkowym,  opracowanym dla tego przedsięwzięcia przez PROWEKS Sp. z o. o. ul. Matejki 5, 22-600 Tomaszów Lubelski, tel/fax (84)6644754, którego Zamawiającym było miasto Tomaszów Lubelski, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ oraz Formularzem ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.

3. Przedmiot zamówienia na rzecz PARTNERA NR 1 zakresem swym obejmuje między innymi:

a) opracowanie kompletnej  dokumentacji  projektowej przewidzianej w programie funkcjonalno-użytkowym na zagospodarowanie podstrefy ekonomicznej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót,

b) zagospodarowanie podstrefy ekonomicznej polegającej na:

     – przyłączeniu  budynku  biurowego  położonego w podstrefie ekonomicznej do projektowanej kanalizacji sanitarnej,

      – remoncie  odcinka  drogi  wewnętrznej  na  terenie podstrefy  ekonomicznej  przy ul. Łaszczowieckiej w Tomaszowie Lubelskim,

      –  wykonaniu części ogrodzenia w północnej części podstrefy ekonomicznej,

      –  zagospodarowaniu terenu podstrefy ekonomicznej zielenią urządzoną,

c)  pełnienie nadzorów autorskich nad realizacją robót budowlanych.

4.  Przedmiot zamówienia na rzecz PARTNERA NR 2 zakresem swym obejmuje między innymi:

a) opracowanie kompletnej  dokumentacji  projektowej przewidzianej w programie funkcjonalno-użytkowym na budowę kanalizacji sanitarnej uwzględniającej  wykonanie przyłączy do działek i obiektów, przekroczenia cieku wodnego (rzeka Sołokija), odbudowy elementów pasa drogowego, oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót,

b)  pełnienie nadzorów autorskich nad realizacją robót budowlanych,

c) budowę kanalizacji sanitarnej wraz z wykonaniem przyłączy do działek i obiektów w ulicach:

        – ul. Łaszczowiecka (droga wojewódzka nr 850 Tomaszów Lubelski-Hrubieszów),

        –  ul. Zamojska (droga krajowa nr 17),

        –  ul. Folwarczna,

        – w drodze wewnętrznej na dz. Nr 28 w Tomaszowie Lubelskim.

5. Uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwoleń na budowę na zadania wymienione w pkt. 3 i pkt 4 z uwzględnieniem art. 82 ustawy z dnia  7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane ( Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm. oraz Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z późn. zm.).

6. W przypadku budowy lub wykonywania robót budowlanych, na które nie wymaga się pozwolenia na budowę, Wykonawca w imieniu Zamawiającego dokona ich zgłoszenia właściwemu organowi administracji architektoniczno – budowlanej.

7. Wykonanie przedmiotu zamówienia winno być zgodne z wymogami określonymi w ustawie z dnia  7 lipca 1994r. Prawo Budowlane ( Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm. oraz Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z późn. zm.) w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z 2004 r.), zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa  i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r. poz. 462) oraz Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578). W przypadku zmian przepisów prawa dokumentację projektową wymienioną w pkt 3 ppkt a i pkt 4 ppkt a wykonać należy zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu przekazania jej Zamawiającemu, po uzyskaniu pozwolenia na budowę.

8. Zadanie będzie obejmowało uzyskanie wszelkich opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów wymaganych przepisami szczególnymi, niezbędnych do uzyskania pozwoleń na budowę, wykonania robót budowlanych oraz:

a) wykonanie kosztorysu inwestorskiego,

b) wykonanie i uzgodnienie projektów organizacji ruchu na czas realizacji robót,

c) wykonanie pełnego zakresu robót budowlanych ujętych w dokumentacji projektowej.

f) wykonanie niezbędnych robót towarzyszących (organizacja placu budowy, doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego),

g) wykonanie rozruchu wykonanej sieci kanalizacyjnej, dokonanie inspekcji telewizyjnej, z udziałem Inspektora Nadzoru, kamerą kolorową z obrotową głowicą oraz sporządzenie i włączenie do dokumentacji budowy raportu z inspekcji obejmującego opis i parametry poszczególnych odcinków kanalizacji tj. numery studni, średnice sieci, spadki i miejsca zamontowania ewentualnych kształtek,

h) opracowanie  geodezyjnej dokumentacji  powykonawczej  oraz  operatu  geodezyjnego powykonawczego,

i) wykonywanie czynności nadzoru autorskiego określonych w art. 20 ust. 1 pkt 4 ppkt   a, b ustawy prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.),

j) dokonywanie wpisów do dziennika budowy zgodnie z art. 21 ustawy prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.) oraz zgodnie z § 9 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 2002 r. Nr 108, poz. 953, późn. zm.),

k) wyjaśnianie wątpliwości dotyczących  rozwiązań  zawartych w dokumentacji projektowej pojawiających się w toku realizacji inwestycji,

l) uzupełnianie szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśnianie wątpliwości w tym zakresie w toku realizacji inwestycji,

ł)  współpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego,

m)  udział w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie.

9. Zadanie objęte jest 60-cio miesięcznym okresem gwarancyjnym licząc od daty   przekazania Zamawiającemu przedmiotu zamówienia na podstawie protokółu odbioru końcowego.

Zakres prac projektowych do wykonania – Faza I (ZAPROJEKTUJ) obejmuje między innymi:

–    opracowanie dokumentacji projektowej na w/w zakres robót,

– weryfikację kompletności wszelkich danych niezbędnych do prawidłowego zaprojektowania i wykonania przedmiotu umowy,

–    zamówienie/sporządzenie niezbędnych map do celów projektowych,

 –    wykonanie niezbędnych badań geotechnicznych,

–  wykonanie opisowej i graficznej wersji roboczej projektu budowlanego wraz z opisem  technicznym oraz materiałowym zaprojektowanych urządzeń, umożliwiających weryfikację pod kątem PFU i przedłożenie do akceptacji Zamawiającemu,

– wykonanie projektów budowlanych z uwzględnieniem art. 82 ustawy z dnia  7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane ( Dz. U. z 2006 r. nr 156, poz. 1118, z późn. zm. oraz Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z późn. zm.) minimum w pięciu  egzemplarzach wraz z wersją elektroniczną oraz minimum w trzech egzemplarzach pozostałych elementów dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót,

– uzyskanie wszelkich pozwoleń, opinii, uzgodnień i innych dokumentów niezbędnych do uzyskania pozwoleń na budowę,

 –   uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwoleń na budowę,

 –   zapewnienie nadzoru autorskiego w całym okresie realizacji robót,

–   opracowanie informacji BIOZ.

Zakres prac do wykonania Faza II (WYBUDUJ) obejmuje między innymi:

–  wykonanie pełnego zakresu robót ujętych w dokumentacji projektowej,  z realizacją dostaw materiałów niezbędnych do wykonania robót budowlanych oraz robót towarzyszących oraz podłączeniem do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi przez zarządcę sieci,

– wykonanie niezbędnych robót towarzyszących (organizacja placu budowy, zaplecza budowy, zakwaterowanie osób zatrudnionych z zewnątrz, dostawa mediów, uporządkowania terenu po wykonanych pracach),

–  odwodnienie wykopów na czas prowadzenia robót,

–  prowadzenie pełnej obsługi geodezyjnej w czasie robót, pomiary geodezyjne winny objąć poza przedmiotem zamówienia także inne sieci uzbrojenia terenu znajdujące się w odkrywce, niezgodne z lokalizacją uwidocznioną na mapach zasadniczych (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 02.04.2001r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu  oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455),

–  wykonanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej i przekazanie jej do właściwego  ośrodka dokumentacji geodezyjnej celem uzgodnienia,

–  wykonanie oznakowań obiektów zgodnie z obowiązującymi przepisami,

–  zorganizowanie i przeprowadzenie prób, badań i odbiorów,

– uporządkowanie i doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego lub do stanu wg wskazań zarządcy drogi,

– wykonanie rozruchu wykonanej sieci kanalizacyjnej, dokonanie inspekcji telewizyjnej w obecności przedstawiciela Zamawiającego kamerą kolorową z obrotową głowicą oraz sporządzenie i włączenie do dokumentacji budowy raportu z inspekcji obejmującego opis i parametry poszczególnych odcinków kanalizacji tj. numery studni, średnice sieci, spadki i miejsca zamontowania ewentualnych kształtek,

– przygotowanie i zgłoszenie gotowości do odbioru robót, sporządzenie kompletnego wniosku i uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji pozwolenia na użytkowanie (jeżeli taka będzie wymagana),

– świadczenie usług gwarancyjnych w okresie  gwarancji,

– wszelkie inne prace nie objęte w Programie funkcjonalno-użytkowym (PFU), a konieczne do wykonania  ze względu na sztukę budowlaną.

– prace winny zostać wykonane i ukończone zgodnie z prawem obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności: Prawem Budowlanym, Prawem Ochrony Środowiska, Ustawą o odpadach, Ustawą o badaniach i certyfikacji oraz zgodnie z wymaganiami Zamawiającego,

– wszelkie koszty i opłaty, w szczególności: z tytułu uzgodnień, opłat administracyjnych, nadzoru autorskiego, prac geodezyjnych, za zajęcie pasa drogowego na okres prowadzenia robót ponosi Wykonawca.

10. Wszelkie niezbędne materiały zapewnia Wykonawca na swój koszt.

11. Prace należy wykonać zgodnie z projektem budowlanym, pozwoleniem na budowę/zgłoszeniem robót, oraz z zachowaniem warunków wynikających z norm technicznych, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych  i zgodnie z wymogami sztuki budowlanej.

12. Wykonawca zapewni  bezpieczne warunki na placu budowy i w jego otoczeniu.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

    45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych  i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei;                                           wyrównanie terenu

  grupy robót:

     45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę

     45200000-9  Roboty  budowlane  w  zakresie  wznoszenia  kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i                         wodnej

    45300000-0   Roboty instalacyjne w budynku

    74200000-1   Usługi doradcze dotyczące architektury, inżynierii, budowy i podobne

    77300000-3   Usługi ogrodnicze

klasy robót:

    45110000-1   Roboty  w  zakresie  burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

    45340000-2   Instalowanie ogrodzeń, płotów, sprzętu ochronnego

    74230000-0   Usługi inżynieryjne

    77310000-6   Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

kategorie robót:

    45112000-5   Roboty w zakresie usuwania gleby

    45231000-5   Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

    45232000-2   Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli

    45233000-9   Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonania nawierzchni autostrad, dróg

    45342000-6   Wznoszenie ogrodzeń

    74232000-4   Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

    77312000-0   Usługi usuwania chwastów

    77315000-1   Usługi w zakresie siewu

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:

Zakończenie: 31.05.2014 rok

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:

1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 200.000,00 zł., słownie (dwieście tysięcy zł.).

2. Wadium może być wniesione w formach przewidzianych art. 45 ust. 6 ustawy, tj.

a) pieniądzu,

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

c) gwarancjach bankowych,

d) gwarancjach ubezpieczeniowych,

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.).

3. Wadium w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku PEKAO S.A. I/O w Tomaszowie Lubelskim nr 24 1240 2832 1111 0000 3297 1781.

4. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

5. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego. Do oferty powinien być dołączony dowód dokonania przelewu.

6. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

7. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji z jej treści musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację, np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w (art. 46 ust. 5 ustawy).

8. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz, oryginał dokumentu  potwierdzającego wniesienie wadium  należy złożyć w kasie w siedzibie Zamawiającego, a kopię dokumentu poświadczoną za zgodność z oryginałem należy załączyć do oferty.

9. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium, zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta, zostanie uznana za odrzuconą.

10. Jeżeli wadium zostało wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.

11. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem (art. 46 ust. 4a ustawy).

12. Wykonawca, którego oferta została wybrana, traci wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego w przypadku, gdy:

a) odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,

b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca wykaże, że  w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonaniem co najmniej:

a) 2 usług polegających na zaprojektowaniu kanalizacji sanitarnej lub deszczowej o długości nie mniejszej jak 1000 m każda, oraz załączy dokumenty potwierdzające, że usługi zostały wykonane należycie.

b) 2 robót budowlanych obejmujących swym zakresem budowę sieci kanalizacji sanitarnej lub deszczowej o długości nie mniejszej jak 1000 m każda, oraz załączy dokumenty potwierdzające, że roboty zostały wykonane  zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca spełniał następujące warunki:

1. Dysponował, wg stanu na dzień składania ofert osobami posiadającymi doświadczenie zawodowe oraz odpowiednie uprawnienia budowlane niezbędne do projektowania, kierowania robotami budowlanymi, zgodne z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578).  w szczególności:

 Zespół projektowy

a) Kierownik zespołu projektantów – Projektant kanalizacji sanitarnej:

– wymagane uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci kanalizacyjnych bez ograniczeń,

– co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego jako główny projektant lub kierownik zespołu projektowego, obejmującego kierowanie zespołem projektantów,

– zaprojektował  jako  główny  projektant  lub kierował zespołem projektantów, którzy zaprojektowali co najmniej 2 dokumentacje projektowe na budowę kanalizacji sanitarnej/deszczowej o długości minimum 1000 m każda wraz  z odtworzeniem  nawierzchni drogowej,

b) Projektant branży drogowej – posiadanie odpowiednich uprawnień budowlanych do projektowania w specjalności drogowej,

c) Projektant branży konstrukcyjno – budowlanej – posiadanie odpowiednich uprawnień budowlanych do projektowania w specjalności konstrukcyjno – budowlanej.

Roboty budowlane

d) Kierownik budowy – wymagane co najmniej 5 letnie doświadczenie  w kierowaniu robotami budowlanymi na co najmniej  2 zrealizowanych sieciach  kanalizacyjnych o długości minimum 1000 m każda, posiadanie uprawnień budowlanych bez ograniczeń do wykonywania samodzielnych funkcji  w budownictwie o specjalności instalacyjnej  w zakresie sieci kanalizacyjnych,

e) Kierownik robót sanitarnych – wymagane co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami przy co najmniej 2 sieciach kanalizacji sanitarnej o długości minimum 1000 m każda oraz  posiadanie odpowiednich uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci kanalizacyjnych,

f) Kierownik robót drogowych – posiadanie odpowiednich uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej,

g) Kierownik robót konstrukcyjno – budowlanych – posiadanie odpowiednich uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej,

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca spełniał następujące warunki:

1. Posiadał środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości  minimum 1.500.000,00 zł.

2. Posiadał  opłaconą polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej  w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia z limitem odpowiedzialności nie mniejszej niż 3.000.000,00 zł.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE   MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

1. Wykaz robót budowlanych oraz dokumentacji budowlano-wykonawczych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i  doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich rodzaju, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone a usługi należycie wykonane.

2. Wykaz osób które będą uczestniczyły w wykonaniu zamówienia odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, oraz za opracowanie projektu budowlano-wykonawczego wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,  doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia,  a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

3. Oświadczenie, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia.

4. Opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

5. Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

6. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24  ust 1 ustawy.

2. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,  a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy.

3. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

4. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

5. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

6. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

7. Wykonawca  powołujący  się  przy  wykazywaniu  spełniania  warunków  udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

1. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

2. nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

3. nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert – albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

Najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zamawiający na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w następujących przypadkach:

1) zmiana osób wyznaczonych do pełnienia funkcji, jak też powołania nowych, w przypadku:

– śmierci,

– rozwiązania stosunku pracy,

– utraty uprawnień niezbędnych do wykonywania funkcji w ramach niniejszego zamówienia,

– choroby powyżej 14 dni potwierdzonej zaświadczeniem lekarskim,

– innych zdarzeń losowych zaistniałych z przyczyn niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy, skutkujących obiektywną niemożliwością pełnienia funkcji przez daną osobę, wynikających z okoliczności, których mimo zachowania należytej staranności nie można było przewidzieć przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

2) zmiana podwykonawcy lub rezygnacja z udziału podwykonawcy przy realizacji przedmiotu zamówienia może nastąpić wyłącznie po przedstawieniu przez Wykonawcę oświadczenia podwykonawcy o jego rezygnacji z udziału w realizacji przedmiotu zamówienia oraz o braku roszczeń wobec Wykonawcy z tytułu realizacji umowy.

3) zmiana terminów realizacji umowy w następujących sytuacjach:

a) w przypadku, gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy,

b) w przypadku znalezienia na terenie budowy niewypałów i niewybuchów lub odkrycie wykopalisk archeologicznych,

c) jeżeli zmiana terminów realizacji umowy jest konieczna z powodu działania siły wyższej tj. niezwykłych i nieprzewidzianych okoliczności niezależnych od strony, która się na nie powołuje i których konsekwencji mimo zachowania należytej staranności nie można było przewidzieć przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Pod  pojęciem  siły  wyższej  na  potrzeby  niniejszego  warunku,  rozumieć  należy  zdarzenie zewnętrzne:

– o charakterze niezależnym od stron,

– którego nie można było przewidzieć na etapie postępowania o udzielenie zamówienia,

– którego nie można uniknąć ani któremu strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności,

– którego nie można przypisać drugiej stronie.

Za siłę wyższą warunkującą zmianę umowy uważać się będzie w szczególności:

– powódź,

– silne wiatry, obfite opady atmosferyczne, upał lub mróz, nietypowe dla obszaru, na którym realizowany jest przedmiot umowy, szczególnie w dłuższym okresie, na podstawie prowadzonego przez Wykonawcę dziennika pogody,

– inne zdarzenia związane z działaniem sił natury, nietypowe dla tego obszaru.

d) konieczność zmiany finansowania i/lub  harmonogramu rzeczowo – finansowego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy.

e) wystąpienia niezależnego od Wykonawcy przedłużania się pozyskiwania uzgodnień  i warunków do projektowania od dysponentów mediów, ZUDP i innych właściwych organów czy instytucji oraz przedłużanie się pozyskiwania wszelkich decyzji niezbędnych do otrzymania koniecznych uzgodnień i pozwolenia na budowę,

f)  braku zgody właścicieli gruntów objętych zainwestowaniem, na dysponowanie gruntem dla potrzeb inwestycji.

4) zmiana sposobu świadczenia: zmiany technologiczne:

a) pojawienie się na rynku, części, materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzeniu kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,

b)  pojawienie  się nowszej technologii wykonania przedmiotu umowy pozwalającej na zaoszczędzeniu czasu realizacji umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,

c)  konieczność  zrealizowania  przedmiotu  umowy  przy  zastosowaniu  innych  rozwiązań technicznych czy technologicznych niż wskazane w SIWZ w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych  rozwiązań  groziłoby  niewykonaniem  lub  wadliwym  wykonaniem  przedmiotu umowy,

d) konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmianę obowiązującego prawa.

2. Inne zmiany niż wymienione w pkt 1 w następujących sytuacjach:

a) zmiany dotyczące nazwy, siedziby Wykonawcy lub jego formy organizacyjno-prawnej w trakcie trwania umowy, numerów kont bankowych oraz innych danych identyfikacyjnych.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:  www.pgkim.tomaszow.lubelski.mbnet.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. ul. Lwowska 37 A, 22-600 Tomaszów Lubelski.

IV.4.4) Termin składania ofert: 18.02.2013r. godzina 11:00, miejsce: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. ul. Lwowska 37 A,  22-600 Tomaszów Lubelski w sekretariacie.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:

Zadanie realizowane ze środków Unii Europejskiej, projekt dofinansowany w ramach Osi Priorytetowej  III: Atrakcyjność obszarów miejskich i tereny inwestycyjne. Działanie: 3.1 Tworzenie terenów inwestycyjnych. RPO WL na lata 2007-2013.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – pliki do pobrania poniżej

SIWZ.part1

SIWZ.part2

SIWZ.part3

SIWZ.part4

Informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty