telefon

[Wrzesień 19, 2013] Zaproszenie do złożenia oferty na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego PGKiM Sp. z o. o. w Tomaszowie Lubelskim za 2013 rok

Wrzesień 19, 2013

Zaproszenie do złożenia oferty na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego PGKiM Sp. z o. o. w Tomaszowie Lubelskim za 2013 rok

W imieniu Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Tomaszowie Lubelskim 22-600 Tomaszów Lubelski ul. Lwowska 37 A, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000127373, kapitał zakładowy; 28.105.000,00 zł; NIP 921-00-10-133; REGON 950177059, na podstawie Regulaminu udzielania zamówień w PGKiM Sp. z o. o. w Tomaszowie Lubelskim w sprawie wydatków o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 14 tys. euro z dnia 16.12.2011 roku, zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Przedsiębiorstwa za rok 2013.
Przedmiotem zamówienia jest badanie sprawozdania finansowego PGKiM Sp. z o. o. za rok obrotowy 2013 oraz sporządzenie opinii wraz z raportem o tym, czy sprawozdanie finansowe jest prawidłowe oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy badanej Spółki.

1. Oferta powinna zawierać:
– Cenę netto i brutto za badanie sprawozdania finansowego oraz sporządzenie pisemnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym wraz z raportem z badania tego sprawozdania,

–  Charakterystykę prawną oferenta (nazwę i siedzibę),

–  Aktualny wyciąg z rejestru sądowego lub inny dokument, z którego wynika status prawny oferenta,

–  Listę osób, które przeprowadzą badanie,

–  Wstępny harmonogram prac,

–  Projekt umowy o badanie sprawozdania finansowego,

– Informację o posiadaniu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej potwierdzone kopią polisy ubezpieczeniowej,

–  Oświadczenie o spełnieniu przez biegłego rewidenta ustawowych warunków do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym określonych w art. 66 ust. 6 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity, Dz. U. z 2009 r, Nr 152, poz. 1223 ze zm.),

–  Dokumenty potwierdzające doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych spółek komunalnych.

2. Warunki i oczekiwania wobec biegłego rewidenta:

–  Wymagany termin zakończenia badania: 30.04.2014 r.

– Biegły rewident zobowiązany będzie do obecności na posiedzeniu Rady Nadzorczej dokonującej oceny sprawozdania finansowego oraz, jeżeli będzie to konieczne, na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zatwierdzającym sprawozdanie finansowe, w celu złożenia stosownych wyjaśnień i informacji. O terminie posiedzenia biegły będzie powiadomiony z tygodniowym wyprzedzeniem.

– Badanie sprawozdania zostanie przeprowadzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ( tekst jednolity, Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 ze zm.) i ustawą z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie (Dz. U. z 2009 r. Nr 77, poz. 649 ze zm.).

–  Udzielanie konsultacji pracownikom PGKiM Sp. z o. o. w Tomaszowie Lubelskim w trakcie sporządzania sprawozdania finansowego.

– Opinię o badanym sprawozdaniu finansowym wraz z raportem z badania tego sprawozdania należy sporządzić w 4 egzemplarzach.

–  Kopie dokumentów winny być potwierdzone przez osoby upoważnione do reprezentowania Oferenta.

– W przypadku, gdy oferta jest podpisana przez inne osoby niż upoważnione do reprezentowania Oferenta, wymagane jest załączenie pełnomocnictwa.

Pisemne oferty w zaklejonych i opieczętowanych kopertach z napisem „Oferta na badanie sprawozdania finansowego za rok 2013” należy składać do dnia 30.09.2013 r. do godz. 1100, w siedzibie Przedsiębiorstwa tj. w sekretariacie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Tomaszowie Lubelskim ul. Lwowska 37A. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.09.2013 r. o godz. 1130 w siedzibie Przedsiębiorstwa.
Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru wykonawcy, negocjacji warunków umowy oraz nierozstrzygnięcia postępowania ofertowego bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych lub finansowych.

Wiceprezes Zarządu Dyrektor Techniczny                        Prezes  Zarządu Dyrektor

                Wiesław Drążek                                                      Renata Miziuk

Zaproszenie_do_złożenia_oferty – tekst ogłoszony – plik pdf – do pobrania