telefon

[październik 15, 2020] Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 201,84 kWp na terenie stacji wodociągowej w Tomaszowie Lubelskim

październik 15, 2020

OGŁOSZENIE BZP

SIWZ

Załącznik Nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik Nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik Nr 3 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik Nr 4 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik Nr 5 – Wykaz części zamówienia, których wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom

Załącznik Nr 6 -Wzór pisemnego zobowiązania innego podmiotu

Załącznik Nr 7 – Oświadczenie o posiadaniu wymaganych uprawnień przez osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia

Załącznik Nr 8 – Doświadczenie zawodowe

Załącznik nr 9 – Przedmiary

Załącznik nr 10 – Dokumentacja techniczna

Załącznik Nr 11 – Umowa – projekt

Załącznik nr 12 – STWiOR

ODPOWIEDZI na pytania1

 

SIWZ zmiana

Załącznik Nr 1 – Formularz ofertowy zmiana

Załącznik Nr 3 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia zmiana

Załącznik Nr 4 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej zmiana

Załącznik Nr 5 – Wykaz części zamówienia, których wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom zmiana

Załącznik Nr 6 -Wzór pisemnego zobowiązania innego podmiotu zmiana

Załącznik Nr 7 – Oświadczenie o posiadaniu wymaganych uprawnień przez osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia zmiana

Załącznik Nr 8 – Doświadczenie zawodowe zmiana

Załącznik Nr 11 – Umowa – projekt zmiana

Info otwarcie ofert

Budowa elektrowni fotowoltaicznej – informacja